Технически услуги

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

 

 

Издаване на скици за недвижими имоти

Необходими документи:

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи:

Издаване на виза за проектиране

Необходими документи:

Презаверяване на виза, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи

Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план

Необходими документи:

Искане за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Необходими документи:

Изготвянена обяснителна записка до нотариус за издаване на нотариален акт за собственост

Необходими документи:

Разрешения за изработване на подробен устройствен план

Необходими документи:

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи:

Приемане и одобряване на подробен устройствен план

Необходими документи: