Общинска собственост

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост (заверяване на молба-декларация)

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Издаване на становище по чл.199 от ЗУТ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост, или за възстановен общински имот

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверения

Необходими документи: