Обяви по ЗУТ

9 Март 2017, 14:14

ПУП - ПЗ за ЧИ на ПУП за част от кв.72 по плана на гр.Габрово, СЗ - II част

7 Март 2017, 16:05

Изработен проект на ПУП - ПР за ЧИ на ЗРП за част от кв. 12, с. Лоза, община Габрово

6 Март 2017, 16:56

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 43339.009.255 в землището на с. Лесичарка.

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

23 Февруари 2017, 11:31

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 43339.018.158 в землище с. Лесичарка, Община Габрово

22 Февруари 2017, 09:15

Одобрен ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 11, УПИ ІV-96 по плана на с. Гъбене, Община Габрово

21 Февруари 2017, 11:18

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ПУП за част от кв. 25 по плана на гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци, ІІІ част

20 Февруари 2017, 15:36

Изработване по служебен път на ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 12, с. Лоза, община Габрово

15 Февруари 2017, 10:33

Одобрен ПУП–ПЗ за ЧИ на ПП за поземлен имот № 049026 в землището на с. Кози рог, община Габрово

14 Февруари 2017, 10:37

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 6, с. Райновци, Община Габрово