Свободни терени и сгради

Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2016 год.

по ред

Описание на имота

1.     

 Продажба на урегулирани поземлени имоти  и сгради              

1.1

 

Бивша Кафе-сладкарница, разположена в партерния етаж на жил.блок на ул.”Св.св.Кирил и Методий” №13-15, обособяваща самостоятелен обект в с идентификатор 14218.505.631.7.12 по КК на гр. Габрово, със застроена площ 203 кв.м.

1.2

УПИ XVIII-51 кв.12 по плана на с.Гъбене с площ 10 070 кв.м., заедно с построената в него сграда на бивше училище, състояща се от стара част на един, със застроена площ  494 кв.м., частично на сутерен с площ 50 кв.м. и нова част на един етаж, със застроена площ 405 кв.м., частично на сутерен с  площ 126 кв.м. Общо РЗП 1 075 кв.м

1.3

Кафе-клуб в партерния етаж на жил.блок находящ се на ул.”Македония” №1, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.515.145.8.30 по КК на г.Габрово, със застроена площ 112.00 кв.м., заедно с 3.864 % ид. части от общите части на сградата, и заедно с отстъпеното право на строеж върху УПИ VІ от кв.111 по плана на ЦГЧ – гр.Габрово

1.4

ПИ № 14218.538.72 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ  VІІІ-55 от кв. 21 по ЗРП на кв.Етър, гр.Габрово, заедно с построените в него масивна сграда на два етажа със сутерен, с идетификатор 14218.538.72.1 със застроена площ 160 кв.м. и едноетажна сграда със сутерен, с идентификатор 14218.538.72.2 със застроена площ 74 кв.м.

1.5

УПИ Х –70 за обществено обслужване от кв.12 по плана на  с.Лесичарка, общ. Габрово заедно с материалите от намиращата се в имота сграда

1.6

Самостоятелен обект на две нива, бивше читалище с идентификатор 14218.513.71.1.2 по КК на гр.Габрово, представляващ Втория етаж и част от първия етаж от двуетажна масивна сграда построена в УПИ ХХ от кв.11 по плана на кв.Войново, гр. Габрово

1.7

ПИ 73290.615.80 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ І-252 от кв.27 по плана на с.Трънито, общ.Габрово, с площ  от 2161 кв.м., заедно с построената в него сграда на един етаж и сутерен с идентификатор 73290.615.80.1 и застроена площ 231 кв.м.

1.8

Самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.4.18 по КК на гр.Габрово в партерния етаж на ж.б. на ул.Юрий Венелин №16 , ЗП 75 кв.м.

1.9

Офис, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.504.459.1.21, с площ 137 кв.м. заедно с 6,561 % идеални части от общите части на сградата, ул.Брянска №58

2.

Продажба на жилища

2.1

ПИ 14218.504.98 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ VІІ-87 от кв.92 по плана на гр.Габрово – ІІ етап, І част, с площ  299 кв.м., заедно с построената в него Двуетажната жил. сграда със ЗП 61 кв.м,  ул.”Георги Кирков” № 14

2.2

Самостоятелен обект с идентификатор  14218.550.287.1.51 по КК на гр.Габрово, със ЗП 59.77 кв.м.,  заедно с 1.243 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху  общинска земя, представляващ  Апартамент № 6, ет.І, вх.Б,ул.”Трети март”  № 27

2.3

Продажба на жилища на наематели

2.3.1

Апартамент №1, ет.1, ул.“Венец“ №10, гр.Габрово

3.

Продажба на урегулирани поземлени имоти

3.1

ПИ № 14218.503.639 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ  ХХVІ-639, за производствена и складова дейност от кв. 68 по плана гр.Габрово – Северна зона – ІІ част, с площ  521 кв.м., незастроен, ул.Орловска

3.2

ПИ № 14218.503.674 по КК на гр.Габрово, съответстващ  на УПИ  ХХІ-308, за обществено обслужване от кв. 68 по плана гр.Габрово – Северна зона – ІІ част, с площ 670 кв.м., незастроен, ул.Орловска.

3.3

Урегулиран поземлен имот VІІ  – складово стопанство от кв. 4 по плана на с.Враниловци, общ.Габрово, с площ 1820 кв.м., заедно с материалите от построената в него стопанска сграда на един етаж със ЗП 114.30 кв.м. и навес към нея със  ЗП 46 кв.м.

3.4

ПИ 14218.520.190 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ ІХ-190 от кв.13 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІ, с площ 1019 кв.м., незастроен.       

3.5

ПИ 14218.520.192 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ ХІ-192 от кв.13 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІ, с площ 848 кв.м., незастроен.       

3.6

ПИ 14218.514.468 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ VІ-464 от кв.57 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІІ, с площ 363 кв.м., ул.Студентска 30

3.7

Новообразуван имот 19 от кадастрален район 512 по плана на новообразуваните имоти на м. Брусовете, землище Донино, незастроен, площ 654 кв.м.

3.8

Новообразуван имот 306 от кадастрален район 125 по плана на новообразуваните имоти на м. Шенини, землище Габрово, незастроен, площ 506 кв.м.

3.9

ПИ 14218.508.185 по КК на гр.Габрово, с площ 532 кв.м., съответстващ на УПИ VІ-2049 от кв.18, по плана на кв.Тлъчници, ул.”Осми март” № 3, гр.Габрово

3.10

ПИ 14218.503.76 по КК на гр.Габрово, с площ 779 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ-76 от кв.50 по плана на кв.Златари, ул.”Златен дол” № 6

3.11

ПИ 14218.502.366 по КК на гр.Габрово, с площ 497 кв.м., съответстващ на  УПИ ІІІ-366, кв.54 по плана на гр.Габрово, Северна зона – ІІ част, кв.Бойката.

4.

Учредяване право на строеж

4.1

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на  сграда,  върху ПИ 14218.509.587 по КК на Габрово, съвпадащ с УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв.278, гр.Габрово – ІІІ етап, І част, отреден за  жил.строителство и обществено обслужване , като отстъпеното право на строеж може да бъде с разгъната застроена площ 4 200 кв.м., средно застрояване с максимална височина до 15 м.

4.2

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда /Г+4/ със ЗП 560 кв.м.  върху ПИ 14218.509.586 по кадастралната карта на гр.Габрово, съответстващ на УПИ ХІІ-жил.строителство от квартал 214, по плана на гр.Габрово – ІІІ етап, ул.Дунав с площ 851 кв.м.

4.3

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на обект   “Комплексно  обществено обслужване” със ЗП 2000 кв.м. върху урегулиран поземлен имот І - за търговия, ЗХР, услуги и спорт от кв. 33 по плана на гр.Габрово – І етап, ІІ част,

4.4

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж върху ПИ 14218.514.464 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ VІ-464 от кв.42 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІІ, с площ 546 кв.м., ул.Студентска 11

4.5

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на гаражи в УПИ III-232 за ЖС, гаражи, детска площадка, трафопост и озеленяване от кв.40 по плана на Борово-Велчевци – III част

5.

Прекратяване на съсобственост

5.1

Продажба на ПИ 14218.514.82 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ ІІІ-82 от кв.66 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, с площ 372 кв.м., застроен      

6.

 Продажба на земеделски земи – след проявен инвеститорски интерес

7.

 Продажба на терени в м.Узана

7.1

Свободни терени

7.1.1

ПИ 14218.778.72 по КК на гр.Габрово с площ 1 773 кв.м., представляващ УПИ ІХ- за хотелиерство и др. обслужващи дейности от кв.17 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.2

ПИ 14218.778.75 по КК на гр.Габрово с площ 4 183 кв.м., представляващ УПИ ХІV- за хотелиерство и др. обслужващи дейности от кв.17 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.3

ПИ 14218.778.76 по КК на гр.Габрово с площ 1 538 кв.м., представляващ УПИ ХХ- за обслужващи дейности от кв.17 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.4

ПИ 14218.778.41 по КК на гр.Габрово с площ 4 613 кв.м., представляващ УПИ ІV от кв.4- за обслужващи дейности и спорт по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.5

ПИ 14218.778.43 по КК на гр.Габрово с площ 1 245 кв.м., представляващ УПИ VІ- за обслужващи дейности  от кв.4 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.6

ПИ 14218.778.96 по КК на гр.Габрово с площ 2 201 кв.м., представляващ УПИ V-за обслужващи дейности от кв.12 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.7

ПИ 14218.778.95 по КК на гр.Габрово с площ 3 220 кв.м., представляващ УПИ VІ- за обслужващи дейности от кв.12 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.8

ПИ 14218.778.94 по КК на гр.Габрово с площ 3 374 кв.м., представляващ УПИ VІІ- за обслужващи дейности от кв.12 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.9

ПИ 14218.778.93 по КК на гр.Габрово с площ 1 473 кв.м., представляващ УПИ VІІІ- за обслужващи дейности и трафопост от кв.12 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.1.10

ПИ 14218.778.74 по КК на гр.Габрово с площ  2 356 кв.м., представляващ УПИ ІХ -за хотелиерство и др. обслужващи дейности от кв.17 по ПУП на Курортен комплекс „Узана“

7.2

Прилежащи терени

7.2.1

Прилежащи терени при проявен интерес от собственици на хотели в Курортен комплекс „Узана“

 

 

13 Септември 2016, 11:37

Самостоятелен обект , разположен в партера на жилищна сграда на ул. Юрий Венелин №16

Самостоятелен обект за търговска дейност /бивша сладкарница Рачо и Дешка/

13 Септември 2016, 11:28

Продажба на УПИ заедно с годни строителни материали в с.Лесичарка

Продажба на апартамент на бул. Трети март 27

29 Август 2014, 17:07

Продажба на общински имот частна общинска собственост – без наклон, с площ 1 355,00 кв.м., гр.Габрово, ул.Мир №20

29 Август 2014, 17:05

Продажба на общински имот - ул.Македония №1

29 Август 2014, 17:00

Продажба на общински имот - ул. Априловска №9 - ВТОРИ ЕТАЖ от пететажна Административна сграда състояща се от сутерен, партер, четири етажа и тавански етаж, находяща се в централната част на града

29 Август 2014, 16:58

Отдаване под наем на общински имот - Заведение за хранене и развлечение – Дискотека

29 Август 2014, 16:55

Отдаване под наем на общински имот - заведение за хранене и развлечение – ресторант

29 Август 2014, 16:52

Отдаване под наем на общински имот - ул. „Райчо Каролев” № 4(Стария съд)