Обществени поръчки - профил на купувача

20 Ноември 2014, 16:40

Съобщение за Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Основни строителни дейности по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово ”.

13 Октомври 2014, 12:11

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”

10 Октомври 2014, 15:24

ПРЕХОДНА ИНФОРМАЦИЯ – ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ КЪМ 30.09.2014г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”: Обособена позиция №1 – „Доставка на сол” и обособена позиция №2

1 Октомври 2014, 17:11

Решение за промяна на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Техническо обезпечаване на звено „Озеленяване“.

30 Септември 2014, 15:03

Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация, публичност и печатни материали”

29 Септември 2014, 16:42

Публична покана с предмет : „Доставка на употребявани лекотоварни автомобили, по три обособени позиции“

24 Септември 2014, 17:50

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническо обезпечаване на звено „Озеленяване“ по три обособени позиции

23 Септември 2014, 14:59

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на информация, публичност и печатни материали”

19 Септември 2014, 15:23

Решение за избор на изпълнител