Декларации по ЗПУКИ

22 Април 2016, 10:05

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, Т. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ