Гражданско състояние

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за първи път

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес.