Новини и съобщения

7 Март 2017, 14:55

Инвестиционно предложение на "ПАРОС" ООД

7 Февруари 2017, 10:52

Инвестиционно предложение на "ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ" ЕООД

17 Октомври 2016, 09:15

Инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на птици – 26830 места“ и „Изграждане на тръбен кладенец“

Инвестиционно предложение на Невелин Великов Вачков във връзка с чл6.ал.9 от Наредбата за ОВОС за "Ползване на воден обект с цел риболов и аквакултури"

9 Юни 2016, 12:14

Инвестиционно предложение "Разширение на производството на територията на МТХ България ЕООД"

Инвестиционно предложение „Цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти в УПИ І – 345,347,342,343,344,5110, кв. 28 по плана на с.Велковци, община Габрово“

25 Април 2016, 08:41

Инвестиционно предложение "Смяна предназначението на част от работно помещение от цех за перилни препарати – монтаж на съоръжение за топене на животинска мазнина за технически цели“

Строителство на вилно селище - 8 броя едноетажни вилни сгради и столова със застроена площ 780кв.м.

25 Ноември 2015, 17:01

Обява за инвестиционно намерение на Община Габрово

30 Юли 2015, 13:34

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС