Стопански дейности

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Необходими документи:

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Необходими документи:

Издаване на разрешение за търговия на открито

Необходими документи:

Издаване на разрешение за сервиране на открито върху терен - общинска собственост

Необходими документи: