Технически услуги

Искане за издаване на заверени копия от документи, относно устройство на територията

Необходими документи: 1. Заявление по образец; 2. Документ за собственост;3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;4. Квитанция за платена такса.

Искане за вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

Необходими документи:

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи:

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Необходими документи:

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Необходими документи:

Издаване на удостоверение за търпимост на строежи

Необходими документи:

Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради

Необходими документи:

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи:

Искане за приемане и заверяване на екзекутивна документация

Необходими документи: