Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Издаване на удостверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за семейно положение

Припознаване на дете