Общинска собственост

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост (заверяване на молба-декларация)

Необходими за изпълнение на услугата документи: