Общинска администрация

Ръководство

Кмет

Таня Христова - кмет

Заместник-кмет

инж. Климент Кунев - заместник кмет - "Финанси и собственост"

Заместник-кмет

инж. Нела Рачевиц - заместник кмет - "Социално‐икономическо развитие"

Заместник - кмет

арх. Николай Меразчиев - заместник-кмет - "Устройство на територията, инфраструктура и екология"

Секретар

Полина Тихова - секретар

Главен архитект

арх. Татяна Стойкова

Звено „Вътрешен одит"

звено „Вътрешен одит”

Катя Донева - ръководител-звено

Протокол и връзки с обществеността

началник отдел

Галина Витанова - отдел „Протокол и връзки с обществеността”

Информационни и комуникационни технологии

началник-отдел „Информационни и комуникационни технологии”

инж. Павлина Христова - отдел „Информационни и комуникационни технологии”

Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”

отдел ГРАО

Аделина Симеонова - началник отдел

отдел „Управление на човешките ресурси”

Диана Николова - началник отдел

отдел „АО, МТО и ОМП”

Галина Маркова - началник отдел

отдел "Правен"

Радостина Кожухарова - началник отдел

Дирекция „Финансовo-счетоводна”

директор

Христина Александрова - дирекция „Финансово-счетоводна”

отдел „Финанси и бюджет”

Лиляна Генева - началник отдел

отдел "Счетоводен"

Мария Иванова - началник отдел

Дирекция „Местни данъци и такси”

директор

Мария Йозова - директор

Дирекция „Устойчиво развитие”

началник-отдел

Деница Ноева - отдел „Проекти и икономическо развитие”

отдел "Култура и туризъм"

отдел "Обществени поръчки, концесии и публично - частни партньорства"

Дирекция „Инфраструктура и екология”

директор

инж. Марияна Костадинова - директор

Дирекция „Устройство на територията”

директор

инж. Соня Корназова - директор

Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”

директор

инж. Недялко Ценков - директор

oтдел „Стопанска дейност и жилищна политика”

отдел „Стопанска дейност и жилищна политика”

отдел „Общинска собственост”

Веселина Христова - началник отдел

Дирекция „Образование и социални дейности”

Директор

Даниела Василева - директор

Общински инспекторат

Калин Кинов

ръководител