График

14 Декември 2016, 13:53

Видове, местоположение и графици за обслужване на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки

14 Декември 2016, 13:52

График на системата за разделно събиране на портатитвни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани

13 Декември 2016, 08:36

График за обслужване на жителите на община Габрово, които могат да подават заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)