Земеделски земи

7 Март 2017, 15:21

Гео-система за визуализацията на земеделските земи отговарящи на условията за пасища, мери и ливади

Задължения на общината и ползвателите

Годишен план за паша - 2017

Списъци на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по чл. 37и от ЗСПЗЗ