Одитни доклади

Годишен доклад на звеното за вътрешен одит в Община Габрово.

Годишен доклад

Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Габрово за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.

Годишен план

Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Габрово за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Одитен доклад

Одитен доклад за извършен вътрешен одит на процесите по атестиране и обучение на служителите в общинска администрация Габрово през 2008г.

Одитен доклад

Одитен доклад “Регистриране на въведените през 2007г. и 2008г. строежи в проверка на декларирането им в дирекция “Местни данъци и такси”