Обяви по ЗУТ

25 Май 2016, 16:43

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с §4, от ДР на ЗУТ

20 Май 2016, 10:29

Одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН /ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 32, УПИ VІІ—187, по плана на с. Армените, Община Габрово

26 Април 2016, 12:12

Обявление на заповед №785/2016г. на кмета на Община Габрово и скица за одобрен ПУП-ПР в кв.6, кв.Етъра, гр. Габрово

26 Април 2016, 11:47

Обявление на заповед №780/2016г. на кмета на община Габрово и скица за одобрен ПУП-ПР в кв.38 с.Велковци

25 Април 2016, 16:53

Обявление на заповед №808 от 25.04.2016г. на Кмета на Община Габрово

25 Април 2016, 15:21

Обявление за УПИ ІІІ-181 с УПИ V-180

22 Април 2016, 17:24

ПУП – ПЗ за ЧИ на ПУП за поземлен имот в местност Габровското по кадастралната карта на гр. Габрово

15 Април 2016, 14:40

ПУП–ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 16, с. Дебел дял, Община Габрово

13 Април 2016, 17:08

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПРЗ за част от кв. 60 - Северна зона - гр. Габрово, І част

13 Април 2016, 15:30

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 1, с. Райновци