Обяви по ЗУТ

10 Февруари 2017, 10:22

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 15 - с. Дебел дял, Община Габрово

3 Февруари 2017, 16:58

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

3 Февруари 2017, 14:15

Обявление на заповед №91 от 24.01.2017г. на Кмета на Община Габрово

3 Февруари 2017, 11:32

Съобщение на заповед №147/2017г. на Кмета на Община Габрово

3 Февруари 2017, 11:24

ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 17, УПИ ІV-102 по плана на с. Армените, Община Габрово

2 Февруари 2017, 16:17

Съобщение на заповед №151/2017г. на Кмета на Община Габрово

30 Януари 2017, 16:15

Одобрен Подробен устройствен план - ПЗ за ЧИ на ПП за поземлени имоти в землището на с. Кози рог

27 Януари 2017, 09:28

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП за част от кв. 13, с. Кметовци, Община Габрово

24 Януари 2017, 10:57

Изработване на ПУП-ПР на УПИ V-32 от кв. 5 по плана на с. Поповци-Гледаци, община Габрово

20 Януари 2017, 16:21

ПУП-ПЗ за част от ПИ 14218.37.36 (с проектен идентиф.14218.37.517) м. Петровото – Чуката ПИ 14218.35.6 по КК на гр. Габрово в кв. Шенини