Обществени поръчки - профил на купувача

17 Септември 2014, 15:41

Изготвяне на инвестиционни проекти /фаза работни проекти/, както и технически паспорти за сгради по две обособени позиции

15 Септември 2014, 15:46

Открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на мерки за информация и публичност по проект № М13-22-147 „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“

12 Септември 2014, 16:10

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет:„Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”.

12 Септември 2014, 16:07

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Благоустрояване на дворни площи на детски градини“ на 11 (единадесет) броя детски заведения”

11 Септември 2014, 15:28

Публична покана с предмет : „Аварийни ремонтни работи на административни сгради – общинска собственост, находящи се в с. Враниловци ”

8 Септември 2014, 14:15

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2014/2015г. и 2015/2016 г.”

4 Септември 2014, 16:16

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”

1 Септември 2014, 16:11

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект /фаза работен проект/ за обект Благоустрояване ул. „Емануил Манолов“, ул. „Чардафон“ и прилежащи пространства - ЦГЧ Габрово

28 Август 2014, 16:47

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”

25 Август 2014, 15:00

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”.