Гражданско състояние

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес.

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Припознаване на дете

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Възстановяване или промяна на име

Издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредени по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК/

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган