Проекти 2014

За пръв път през 2014 година Община Габрово, с решение на Общински съвет, осигури, чрез своята Програма Култура, финансиране в размер на 100 хиляди лева за проекти в областта на изкуството и културата.
Бе проведена една конкурсна сесия с пет тематични области, в която постъпиха 27 проектни предложения на обща стойност 336 082 лв., чрез които от Община Габрово бе търсено финансиране в размер на 262 736 лв.
Проекти подадоха 17 организации, като техният брой се разпределя по следния начин:

• читалища – 7 бр. проектни предложения;
• културни институти – 6 бр. проектни предложения;
• НПО (сдружения и фондации) – 10 бр. проектни предложения;
• лица по Търговския закон – 4 бр. проектни предложения.

Експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Габрово, разгледа предложенията и одобри за финансиране 12 проекта на 11 организации на обща стойност 130 921,74 лв., като бе осигурено финансиране от програма „Култура“ е в размер на 99 966,65 лв.
След изпълнението на договорите по проектите, верифицирани и разплатени бяха дейности на стойност 97 976,65 лв. Разликата от 1 990 лв. е формирана от неизплатени суми за неодобрени разходи и неосъществени дейности.

Проекти 2014

Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”

Проект: Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014” Организация- изпълнител: Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” Партньори: Регионален исторически музей – гр. Габрово; Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Териториален държавен архив“ - Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“ Стойност: 6859,54, от които 5485 от програма Култура

„Приеми ме на село“ – създаване на мрежа от приемни села в България

Проект: „Приеми ме на село“ – създаване на мрежа от приемни села в България. Организация- изпълнител: Народно читалище „Просвета-1931“ с. Новаковци Партньори: Общински съвет по наркотични вещества, Център за обществена подкрепа – Община Габрово, Кметове и Кметски наместници на приемните села, както читалищните дейци от читалищата в селата Зая, Богатово, Байкал, Новаковци и Стоевци. Стойност: 7300 лв., от които 5351,53 от програма Култура