Технически услуги

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи:

Издаване на виза за проектиране

Необходими документи:

Презаверяване на виза, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи

Разрешения за изработване на подробен устройствен план

Необходими документи:

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи:

Приемане и одобряване на подробен устройствен план

Необходими документи:

Провеждане на процедури по допускане, обявяване и одобряване на ПУП по §8 от ПР на ЗУТ

Необходими документи:

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Издаване на скици за недвижими имоти

Необходими документи: