Обяви по ЗУТ

17 Януари 2017, 10:35

Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 009255 в землището на с. Лесичарка, Община Габрово

16 Януари 2017, 11:09

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПРЗ за част от кв. 32 по плана на гр. Габрово - Северна зона, ІІІ част

13 Януари 2017, 10:45

Одобрен ПУП-ПП за трасе на електропровод в землището на с. Лесичарка, община Габрово

11 Януари 2017, 13:21

Одобрен ПУП – ПР за /ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 50, УПИ ІII-341 по плана на с. Здравковец, Община Габрово

23 Декември 2016, 14:46

ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 30, УПИ VІ—148, по плана на с. Армените, Община Габрово

22 Декември 2016, 16:00

Изработване по служебен път на /ПУП- ПР/ на част от кв. 15 по плана на с. Дебел дял, Община Габрово

21 Декември 2016, 11:19

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на заповед № 2655/12.12.2016 г. на Кмета на Община Габрово

21 Декември 2016, 10:34

ПУП - ПЗ за ЧИ на ПУП за част от кв.10 по плана на гр. Габрово, СЗ-III част. С ПУП – ПЗ

30 Ноември 2016, 11:08

Одобрен РУП за УПИ IV-6308, кв. 19 по плана на гр. Габрово

25 Ноември 2016, 11:52

Одобрен ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 12, УПИ I—76, по плана на с. Армените, Община Габрово