Обществени поръчки - профил на купувача

22 Август 2014, 14:06

Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"

22 Август 2014, 11:42

Представяне на Публична покана с предмет : „Транспортно обслужване през учебната 2014/2015 година на подлежащите на задължително обучение ученици от населените места на територията на Община Габрово, в които не функционират училища”

21 Август 2014, 10:35

Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМУНАЛЕН АВТОМОБИЛ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

20 Август 2014, 16:46

Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет:„Логистично осигуряване провеждането на събития“ по проект: 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”

20 Август 2014, 16:45

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2014/2015г. и 2015/2016 г.”

14 Август 2014, 14:39

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Логистично осигуряване провеждането на събития”

13 Август 2014, 12:28

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА НА КОМУНАЛЕН АВТОМОБИЛ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

13 Август 2014, 12:26

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет:“ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”.

4 Август 2014, 16:49

Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”Доставка на съдове за домашно компостиране и за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Регион Габрово“

31 Юли 2014, 16:56

Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“