Гражданско състояние

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Издаване на удостверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес