Обществени поръчки - профил на купувача

25 Юли 2014, 16:54

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за домашно компостиране и за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Регион Габрово“.

11 Юли 2014, 16:08

Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана с предмет: Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово /инженеринг/.

8 Юли 2014, 09:53

Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за домашно компостиране и за разделно събиране на битови отпадъци на територията на регион Габрово”.

7 Юли 2014, 17:31

Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”Изпълнение на мерки за информация и публичност при въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в Регион Габрово“

2 Юли 2014, 16:24

Съобщение за отваряне на Плик № 3 с предлагана цена по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност при въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в регион Габрово“

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

30 Юни 2014, 16:53

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМУНАЛЕН АВТОМОБИЛ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „РЪЧНОВОДИМИ ВАКУМНИ МАШИНИ“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „КОМУНАЛЕН МУЛТИФУН

30 Юни 2014, 15:11

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Oсигуряване на информация, публичност и печатни материали“ по проект 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”

30 Юни 2014, 14:40

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Логистично осигуряване провеждането на събития“ по проект: 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”