Новини и съобщения

Решение № ВТ-60-ПР/2013г., на Д-ра на РИОСВ – В. Търново за липса на необходимост от извършване на ОВОС за проект:„Изграждане на специализиран малък обект за дестилиране, независима малка пивоварна, склад за м-ли за дестилация и навес за дърва в част"

3 Септември 2013, 10:40

Започва оформяне на короните на дърветата по ул. Стефан Караджа

1 Юли 2013, 16:19

Открит обществен достъп до документация за преразглеждане на Разрешително за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Експал България“ АД, гр. Габрово.

12 Юни 2013, 09:58

Забрана във връзка с настъпващия период на цъфтене на липите

25 Февруари 2013, 13:28

Включване на търговските обекти в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

9 Октомври 2012, 15:29

Въздух

Дисперсионна моделна оценка на приноса на всеки един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на гр. Габрово и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост от резултатите на моделната оценка) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за периода от 2012 г. до 2015 год., целящи достигане и/или задържане нивата на ФПЧ10 до законно установените норми приети в страната