Обяви по ЗУТ

14 Октомври 2016, 11:21

ПУП-ПРЗ за ЧИ/ на ПР за част от кв. 9 по плана на гр. Габрово - I етап, I част

10 Октомври 2016, 16:47

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 005030, в землище с. Лесичарка, Община Габрово

10 Октомври 2016, 14:26

Изработване на ПУП- ПР на част от кв. 7 по плана на с. Орловци, Община Габрово

10 Октомври 2016, 14:11

Изработване на ПУП- ПР на част от кв. 26 по плана на с.Гарван, Община Габрово

10 Октомври 2016, 14:09

Изработване на ПУП-ПР на част от кв. 16 по плана на с. Кметовци, Община Габрово

7 Октомври 2016, 14:57

Изработване по служебен път на ПУП- ПР на част от кв. 30 по плана на с. Армените, Община Габрово

7 Октомври 2016, 14:54

Изработване по служебен път на ПУП- ПР на част от кв. 4 по плана на с. Камещица, община Габрово

5 Октомври 2016, 09:32

Одобрен ПУП–ПЗ и КТП за ПИ с идентификатор 14218.711.6 по кадастралната карта на гр. Габрово

4 Октомври 2016, 16:30

ПУП - ПЗ за ЧИ на ПИ 14218.35.6 по кадастралната карта на гр. Габрово - кв. Шенини

3 Октомври 2016, 15:57

Обявление на заповед №1962 от 30.09.2016г. на Кмета на Община Габрово