Обществени поръчки - профил на купувача

27 Юни 2014, 14:46

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Благоустрояване на дворни площи на детски градини“ на 11 (единадесет) броя детски заведения.

27 Юни 2014, 13:52

Представяне на Публична покана с предмет : Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово

27 Юни 2014, 10:27

Представяне на Публична покана с предмет : „Доставка на употребявани лекотоварни автомобили, бордови с двойна кабина, за нуждите на Община Габрово“

26 Юни 2014, 13:50

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект /фаза работен проект/ за обект Благоустрояване ул. „Емануил Манолов“, ул. „Чардафон“ и прилежащи пространства - ЦГЧ Габрово

25 Юни 2014, 16:58

Публична покана с предмет: „ Доставка на оборудване по четири обособени позиции"

20 Юни 2014, 15:01

Решение за избор на изпълнител по ОП с предмет:РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ПРЕЗ 2014 г. по 8 Обособени позиции.

19 Юни 2014, 16:56

Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Габрово по шест обособени позиции"

18 Юни 2014, 15:47

Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за домашно компостиране и за разделно събиране на битови отпадъци на територията на регион Габрово”.

17 Юни 2014, 17:00

Съобщение за публична покана с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

16 Юни 2014, 16:53

Р-е № 43/ 16.06.2014 г. на Кмета на Община Габрово за определяне на изпълнител на обществена поръчка “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 година”