Обяви по ЗУТ

3 Октомври 2016, 15:53

Обявление на заповед №1961 от 30.09.2016г. на Кмета на Община Габрово

3 Октомври 2016, 15:39

Обявление на заповед №1960 от 30.09.2016г. на Кмета на Община Габрово, с която се разрешава изработването на ПУП-ПР в кв.7 по плана на с.- Поповци-Куката, общ. Габрово

Обявен ПУП – парцеларен план за обект: Път III-5004 – „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

29 Септември 2016, 16:04

СЪОБЩЕНИЕ

Обявление на заповед №1900 от 26.09.2016г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

ПУП-ПЗ за частично изменение на ПУП и Застроително решение за ПИ 14218.19.518 по Кадастралната карта на гр. Габрово.

9 Септември 2016, 17:11

Подробен устройствен план - План за регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план на част от кв.7 по плана на с. Кози рог

9 Септември 2016, 16:56

Подробен устройствен план - План за регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план на част от кв.2 по плана на с.Стоевци

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ПУП за част от кв. 54 по плана на Северна зона гр. Габрово, ІІ част

ПУП-ПЗ за ПИ 14218.501.1079 по кадастралната карта на гр. Габрово