Обществени поръчки - профил на купувача

16 Юни 2014, 15:32

Публична покана с предмет : „Миграция на ГИС подсистема Общинска собственост на Община Габрово за работа в среда на ArcGIS 10.2.”

16 Юни 2014, 15:30

Представяне на Публична покана с предмет : „Доставка на употребявани лекотоварни автомобили, бордови с двойна кабина, за нуждите на Община Габрово“

13 Юни 2014, 10:23

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

12 Юни 2014, 15:15

Отговор на постъпил въпрос по публична покана

Отговор на постъпил въпрос по публична покана с предмет: Текущо поддържане на озеленени площи за обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, дейности по премахване и подмяна на дълготрайна декоративна растителност на територията на град Габрово ”.
10 Юни 2014, 16:37

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на съдове за домашно компостиране и за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Регион Габрово“

10 Юни 2014, 10:21

Решение за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност по три обособени позиции"

Обособена позиция №1: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Габрово BG161PO001-1.4-09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности за информиране, публичност и логистика в рамките на проект BG051PO001-5.2.12-0014-C0001 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово” Обособена позиция №3: „Осъществяване на информация и публичност по проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“
9 Юни 2014, 16:10

РЕШЕНИЕ За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

6 Юни 2014, 11:28

Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност по три обособени позиции"

4 Юни 2014, 17:02

Публична покана с предмет: „Текущо поддържане на озеленени площи за обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, дейности по премахване и подмяна на дълготрайна декоративна растителност на територията на град Габрово ”.

4 Юни 2014, 15:22

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: 1.Благоустрояване на парк "Баждар" и 2.Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства