Обществени поръчки - профил на купувача

14 Август 2009

Прекратена процедура за възлагане на малка обществена поръчка

С Решение № 29 от 13.08.2009 г. Община Габрово, в качеството й на Възложител на малка обществена поръчка с предмет „Основен ремонт зала Възраждане – изпълнение на СМР” прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
24 Август 2009

Решение за определяне изпълнител на малка обществена поръчка

На основание чл. 42 от НВМОП, протокол от 21.08.2009 г. на комисия, назначена със заповед № 1788/ 18.08.2009 г. на Кмета на Община Габрово, и във връзка с процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по НВМОП с предмет: Упражняване на строителен надзор по 2 обособени позиции: 1. Преустройство бивша детска градина в дом за възрастни хора с физически увреждания и 2. Основен ремонт зала „Възраждане” – Изпълнение на СМР, открита с Решение № 27 от 15.07.2009 г., с Решение Nо 33 от 21.08.2009 г. Кметът на Община Габрово определя изпълнител на малката обществена поръчка.
11 Август 2010

Прекратен конкурс по реда на НВМОП с предмет: Укрепване на свлачище на ул.Топлеш град Габрово

Прекратен конкурс по реда на НВМОП с предмет: Укрепване на свлачище на ул.Топлеш град Габрово
9 Август 2010

На основание чл.2, ал.1, т.2, чл.2а от НВМОП, Община Габрово Ви кани да представите оферта/и за малка обществена поръчка, без провеждане на процедура с предмет: "Извършване на одит по изпълнение на проекти по три обособени позиции"

Поканата за участие може да видите тук.
31 Юли 2009

Обява за обществена поръчка

Обява за обществена поръчка с предмет: “Техническа помощ свързана с подготовка на пълен инвестиционен проект по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”