Обяви по ЗУТ

Одобрен ПУП -ПРЗ за частично изменение ЧИ на ЗРП за част от кв. 14 по плана на гр. Габрово, кв.Тлъчници-V част,

22 Август 2016, 16:30

Обява по ЗУТ, Заповед № 1437/18.07.16г., УПИ ІІІ-289, кв. 25 по плана на с. Велковци

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПРЗ за част от кв. 71 по плана на гр. Габрово - Северна зона, ІІ част

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ПУП за част от кв. 40 по плана на Северна зона гр. Габрово, ІІІ част

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. №АУ-02-10-48#1/20.06.2016г., кв.103 по плана на гр. Габрово–II етап, І част

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ПУП за част от кв. 81 по плана на Северна зона гр. Габрово, ІІІ част

Одобрен ПУП – ПЗР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 18, УПИ II-108, УПИ III-110 по плана на с.Армените

Обява по ЗУТ, Заповед № 1157/14.06.16г., УПИ ІV-403, кв. 26 по плана на с. Гергини-Гарван-Николчовци

Одобрен ПУП –ПЗР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 22, УПИ III-168, по плана на с.Гъбене, Община Габрово

Одобрен ПУП-ПЗР ЗА ЧАСТИЧНО за ЧИ на ЗРП на част от кв. 3, УПИ IV-7, по плана на с.Райновци, Община Габрово