Обществени поръчки - профил на купувача

4 Юни 2014, 13:36

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

3 Юни 2014, 15:43

Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност при въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в регион Габрово”.

2 Юни 2014, 11:43

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Основни строителни дейности по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, както следва: Обособена позиция 1: „Реконструкция на кръстовище – „Консултативна поликлиника“ гр. Габрово“; Обособена позиция 2: Обект 1 „Реконструкция на улица „Софроний Врачански“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток” и Обект 2 „Благоустрояване на VI-ти участък- ЦГЧ, Габрово”; Обособена позиция 3: „Благоустрояване на парк „Маркотея“ – гр. Габрово“, открита с Решение №76 от 13.06.2013г. на възложителя, в частта по обособена позиция №3 „Благоустрояване на парк „Маркотея“ – гр. Габрово“
28 Май 2014, 11:49

Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет : “Предоставяне на услугата “Предварително третиране на смесени битови отпадъци в Регион Габрово”.

20 Май 2014, 16:32

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услугата: „Предварително третиране на смесени битови отпадъци в Регион Габрово“

15 Май 2014, 16:07

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност при въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в регион Габрово”.

13 Май 2014, 16:28

Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана с предмет „Доставка на консумативи за принтери, мултифункционални и копирни устройства”

13 Май 2014, 10:59

„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ по 4 обособени позиции.

Публична покана с предмет : „Доставка на консумативи за принтери, мултифункционални и копирни устройства”

Решение № 29/ 30.04.2014 г. на Кмета на Община Габрово за определяне на изпълнител на обществена поръчка