Обяви по ЗУТ

Заповед за ПУП-ПЗ за новообразуван имот №40, кадастрален район №412 по плана на новообразуваните имоти, м. Мечин гъстак

ПУП ПРЗ за ЧИ на ПУП за част от кв. 66 по плана на гр. Габрово, СЗ-І част

Обявяване на заповед, м. Хаджийска усойна

Съобщение на заповед №1569 от 05.05.2016г. на Кмета на Община Габрово, с. Борики

28 Юли 2016, 14:35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. №АУ-02-10-18#3/05.07.2016г., м. Мечин гъстак

27 Юли 2016, 10:15

Обявление на заповед №1473 от 26.07.2016г. на Кмета на Община Габрово

26 Юли 2016, 12:03

ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 17, УПИ ІІ—131, по плана на с. Гъбене, Община Габрово

15 Юли 2016, 09:57

Разрешено изработване на ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 7, УПИ І-26 по плана на с. Кози рог, Община Габрово

ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 3, УПИ ІV-7, по плана на с. Райновци, Община Габрово

13 Юли 2016, 13:09

ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 18, УПИ ІІІ-110, УПИ II-108 по плана на с. Армените, Община Габрово