Обяви по ЗУТ

1 Юли 2016, 11:14

Решение на ОЕСУТ при Община Габрово с протокол №16/07.06.2016г. и искане вх.№АУ-02-10-47/06.06.2016г. от „БРАМА”ООД

27 Юни 2016, 16:33

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 14218.703.9 по Кадастралната карта на гр. Габрово - м. Колева ливада

24 Юни 2016, 17:25

Одобрен ПУП – ПЗ за ЧИ на ЗР за ПИ 14218.529.56

23 Юни 2016, 16:14

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП за част от кв. 20 - кв. Борово – Велчевци

23 Юни 2016, 15:48

Одобрен ПУП-ПЗ за поземлен имот ПИ 596, кадастрален район 35 - м. Шенини

23 Юни 2016, 15:15

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП и РУП за част от кв. 100 по плана на гр. Габрово - ІІ етап, І част

6 Юни 2016, 17:01

Изработване на ПУП- ПР на част от кв. 14 по плана на с. Орловци, Община Габрово

6 Юни 2016, 16:51

Изработване на ПУП-ПР на част от кв. 25 по плана на с. Велковци, Община Габрово

26 Май 2016, 18:39

Изработване по служебен път на ПУП- ПР на част от кв. 17 по плана на с. Гъбене, Община Габрово

26 Май 2016, 18:34

Изработване по служебен път на ПУП- ПР на част от кв. 22 по плана на с. Гъбене, Община Габрово