Обществени поръчки - профил на купувача

10 Април 2014, 09:47

Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА СЦЕНА“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на участникът в Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване по проект DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”

4 Април 2014, 14:38

Решение за промяна на решение № 19/ 24.03.2014 г. на Кмета на Община Габрово за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти – закуски, минерална вода и пресни плодове, за участниците в „Лятна академия”

4 Април 2014, 09:28

Представяне на Публична покана с предмет : „Доставка на консумативи за мултифункционални устройства “HEWLETT-PACKARD” DESKJET 1050A”

Представяне на Публична покана с предмет : „Изготвяне на финансов анализ и анализ разходи-ползи за Проект Интегриран градски транспорт гр.Габрово"

26 Март 2014, 13:24

Решение за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

24 Март 2014, 15:46

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ПРЕЗ 2014 г. ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

24 Март 2014, 14:13

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти – закуски, минерална вода и пресни плодове, за участниците в „Лятна академия”, организирана в учебни заведения в гр. Габрово“.

21 Март 2014, 12:49

Представяне на Публична покана с предмет : „Специализиран транспорт за превоз на деца и младежи с увреждания, потребители на социална услуга ЦНСТ”

21 Март 2014, 12:42

Съобщение за публична покана с предмет: „Периодична доставка на хляб за нуждите на настанените потребители в Център за настаняване от семеен тип с местонахождение община Габрово”