10 Март 2017, 20:18
Публично представиха Стратегията за развитие на зеле...
10 Март 2017, 12:33
Дискусия на проекта на Стратегия за развитие на зеле...


Обяви

22 Февруари 2017, 13:47
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица
22 Февруари 2017, 13:45
О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования
1 Февруари 2017, 13:20
Съобщение във връзка с прилагане ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/
31 Януари 2017, 16:03
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

Общински съвет - проекти за наредби

10 Януари 2017, 15:24
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
30 Декември 2016, 11:09
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩ. В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩ. УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩ. В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
11 Октомври 2016, 14:10
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово -второ четене
10 Октомври 2016, 15:33
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – второ четене

Търгове / конкурси

24 Март 2016, 12:04
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18 Март 2016, 13:57
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2016 год.
10 Септември 2015, 10:40
Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост
22 Април 2015, 09:00
Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“