Решение от № 112 до № 114

РЕШЕНИЕ № 112
19.05.2011 г.

Проект за прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника”- база 2, гр. Габрово

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Габрово да участва с проектно предложение на стойност 530 000,00 лева с ДДС пред Националния Доверителен Екофонд за прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника”- база 2, гр. Габрово, при осигурено съфинансиране в размер на 15%.
2. Проектното предложение се вписва в стратегическата рамка и е в съответствие с Приоритет 2 - Осъвременена градоустройствена основа на населените места; модернизирана инфраструктура и сграден фонд; газификация: осъвременена система за управление на отпадъците, Цел 2: - Модернизация на техническата инфраструктура, околно пространство на жилищни сгради и сграден фонд, Операция 2.4 - Строителство, саниране и рехабилитация на сграден фонд на Общинския план за развитие на община Габрово 2005-2013 г.
3. Задължава Кмета на Община Габрово да внесе ново предложение за гласуване от Общински съвет Габрово, в случай на необходимост от увеличаване на размера на съфинансирането и с оглед постигане на по-високи показатели за енергийна ефективност.
4. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта, включително и внасяне на предложение в Общински съвет Габрово за включване на средствата за съфинансиране в бюджета на Община Габрово за 2011 г. и/или 2012 г.


РЕШЕНИЕ № 113
19.05.2011 г.

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД


На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово, инж. Климент Кунев да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 27.05.2011 г. от 13,00 ч. в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6 при предварително определен дневен ред, както следва:

По т. 1 – Отчет на Управителя за дейността на дружеството през 2010 г.
- ЗА приемане на Отчета на Управителя за дейността на дружеството през 2010 г.

По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет и отчета за приходите и разходите на „ВиК” ООД, гр. Габрово, доклада на регистрирания одитор
- ЗА приемане на годишния финансов отчет и отчета за приходите и разходите на „ВиК” ООД, гр. Габрово, доклада на регистрирания одитор;

По т. 3 – Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г.
- ЗА разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г. съгласно предложение от Владимир Василев – Управител на „ВиК” ООД Габрово относно разпределение на балансовата печалба за 2010 г.

По т. 4 - Избора на дипломиран експерт – счетоводител за текущи проверки и заверки на годишния финансов отчет за 2011 г.
- ЗА да бъде избрана Елена Велева Илиева – дипломиран експерт- счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

По т. 5 - Избор на одитен комитет съгласно изискванията на чл. 40е от закона за независимия финасов одит.
- ЗА да бъдат избрани Ангелина Иванова Маринова и Марин Михайлов Арабаджиев за членове на одитния комитет към дружеството


2. Задължава представителят на Община Габрово, инж. Климент Кунев в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: 1. Покана

РЕШЕНИЕ № 114
19.05.2011 г.

Изменение на транспортната схема на община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили от 15.03.2002 год., Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Изменя транспортната схема на Община Габрово, съгласно Приложение, което е неразделна част от настоящото Решение.

Приложения: 1. Протокол от 17.05.2011 год. на Комисията по чл. 8, ал. 2 от Наредба 2
2. Изменение на Транспортна схема на Община Габрово.