Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. април 2011 г.