Решение от № 115 до № 151

РЕШЕНИЕ № 115
16.06.2011 г.

Приемане на Актуализация “1”, с период на действие: 2011-2013 г. на “Програмата за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Габрово, с период на действие I.2006 г.-XII.2013 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 79 ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема Актуализация “1”, с период на действие: 2011-2013 г. на “Програмата за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Габрово, с период на действие I.2006 г.-XII.2013 г.”

Приложение:
1. Актуализация “1”, с период на действие: 2011-2013 г. на “Програмата за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Габрово, с период на действие I.2006 г.-XII.2013 г.”
2. Решение № ВТ-08-ЕО/11.05.2011 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка Актуализираната общинска програма за интегрирано управление на отпадъците, с период на действие: 2011 г. – 2013 г.


РЕШЕНИЕ № 116
16.06.2011 г.

Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП и писмо с изх. № 9105-25/02.05.2011 г. на Агенция за социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2012 г.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово съгласно чл. 36б, ал. 5 от ППЗСП да изпрати Планът на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане.

Приложение: План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2012 г.


РЕШЕНИЕ № 117
16.06.2011 г.

Разкриване на социална услуга СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ – делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 2 и във връзка с чл. 36в, ал. 1, т. 1, предложение първо от Правилника за приложение на закона за социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Разкрива социална услуга в общността – делегирана държавна дейност – СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ, считано от 01.06.2012 г.
2. Социалната услуга да се предоставя от 20 броя социални асистенти.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати решението, комплектовано с необходимите документи до Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, съгласно чл. 36в от ППЗСП.


РЕШЕНИЕ № 118
16.06.2011 г.

Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” Габрово от 40 на 35 места, считано от 01.01.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 1, т. 1, предложение първо от Правилника за приложение на закона за социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Променя капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” Габрово от 40 на 35 места, считано от 01.01.2012 г.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати Решението, комплектовано с необходимите документи до Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, съгласно чл. 36в от ППЗСП.


РЕШЕНИЕ № 119
16.06.2011 г.

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг по проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран ( по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013 с продължителност 24 месеца.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинкия дълг и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг в размер на 1 750 000,00 лв. (един милион седемстотин и петдесет хиляди лева), представляващи до 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проекта BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013 с продължителност 24 месеца.
Общинският дълг се формира от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по проекта. Срокът за поемане на общинския дълг е до 12.02.2013 г.
Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 2, представляващо неразделна част от решението.
Приложение:
1. Копие от Протокол от проведено публично обсъждане по проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013.
2. Запис на заповед, съгласно одобрения проект.
3. Копие от стр. 2 на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г.


РЕШЕНИЕ № 120
16.06.2011 г.

Кандидатстване на Община Габрово по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци”; Референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Костенец (Самоков), Добрич, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог и Ямбол”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в Община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на Общините – Габрово и Трявна” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”, приоритетна ос 2 - „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци”, Референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Костенец (Самоков), Добрич, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог и Ямбол”.
Проектното предложение се вписва в стратегическата рамка и е в съответствие с Общинския план за развитие на Община Габрово 2005 – 2013 г:
Приоритет ІІ: Съвременна градоустройствена основа на населените места; модернизация на инфраструктура и сграден фонд; газификация; съвременна система за управление на отпадъците.
Цел 4: Осъвременяване на системата за управление на отпадъците.
Операция 4.1: Интегрирано управление на отпадъците, съгласно новите здравно-хигиенни и екологични нормативни изисквания
2. Дава съгласие Община Габрово да осигури минимум 5% собствен принос по проекта и декларира, че няма да бъде прехвърляно правото на собственост върху обектите, изградени в резултат на инвестицията по договора за БФП, както и че няма да бъде променяно предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.


РЕШЕНИЕ № 121
16.06.2011 г.

Разкриване на социална услуга ЛИЧЕН АСИСТЕНТ – делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 1 и във връзка с чл. 36в, ал. 1, т. 1, предложение първо от Правилника за приложение на закона за социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Разкрива социална услуга в общността – делегирана държавна дейност – ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, считано от 01.06.2012 г.
2. Социалната услуга да се предоставя от 70 броя лични асистенти.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати Решението, окомплектовано с необходимите документи до Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, съгласно чл. 36в от ППЗСП.


РЕШЕНИЕ № 122
16.06.2011 г.

Реализиране на проект “Ученически обмен – Тун – Габрово”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Осигурява сума в размер на 2000 /две хиляди/ лв. от средствата на бюджета на Общински съвет – Габрово за реализация на проект “Ученически обмен” между Професионална гимназия по туризъм “Пенчо Семов” – Габрово и Професионално занаятчийско училище – Тун.
2. Ръководството на ПГТ – Габрово да представи отчет за реализацията на проекта в Общински съвет Габрово.
Срок: 30 ноември 2011 г.
Отг. : Директор на ПГТ “П. Семов”


РЕШЕНИЕ № 123
16.06.2011 г.

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово както следва:

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Било:
Чл. 33. (1)
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване
- таксата за скицата по т.1 плюс 15.00 лв. Срок – 14 дни.
Става
Чл. 33. (1)
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза/
- таксата за скицата по т.1 плюс 15.00 лв. Срок – 14 дни.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА,
ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
РАЗДЕЛ І
ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРАВА

Било:
Чл. 49 (1) За одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти - срок – 30 дни.
Става:
Чл. 49 (1) За разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти - срок – 30 дни

Било:
Чл. 49 (4) Провеждане на процедури по обявяване и одобряване на ПУП за
изменение на ЗРП, ПУП за земеделска земя, ПУП в населено място без план:
1. в границите на гр. Габрово 100 лв.
2. в границите на другите населени места 50 лв.
3. извън границите на населените места 150 лв.
Става:
Чл. 49 (4) Провеждане на процедури по приемане и одобряване на ПУП за
изменение на ЗРП, ПУП за земеделска земя, ПУП в населено място без план:
1. в границите на гр. Габрово 100 лв.
2. в границите на другите населени места 50 лв.
3. извън границите на населените места 150 лв.

Към Чл. 49, ал. 4 се създава нова т. 4 със следния текст: провеждане на процедури по обявяване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ по §8 от ПР на ЗУТ – 50.00 лв. за всяка промяна граница на имот, но не повече от 200 лв.

Било:
Чл. 49 (5) Установяване право на преминаване през чужд имот по чл. 192 от ЗУТ –
50.00 лв.
Става:
Чл. 49 (5) Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път / по чл. 192 от ЗУТ/– 50.00 лв.

Било:
Чл. 49 (8) Допускане на ПУП:
1. за изменение на устройствен план когато от одобряване на действащия са
изминали до 5 години – 150 лв.
2. за изменение на устройствен план, когато от одобряване на действащия са
минали повече от 5 години – 100 лв.
3. за земеделска земя – 150 лв.
4. за част от населено място без план – 50.00 лв.
5. Допускане изменение на влязъл в сила регулационен план по §8 от ПР на
ЗУТ - 50 лв.
Става:
Чл. 49 (8) Разрешение за изработване на подробен устройствен план и допускане на изработване на подробен устройствен план за изменение на действащ план
1. за изменение на устройствен план когато от одобряване на действащия са
изминали до 5 години – 150 лв.
2. за изменение на устройствен план, когато от одобряване на действащия са
минали повече от 5 години – 100 лв.
3. за земеделска земя – 150 лв.
4. за част от населено място без план – 50.00 лв.
5. отменя се

Било:
Чл. 49 (9) Издаване на скица и удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ – срок 30 дни – 50.00 лв.
Става:
Чл. 49 (9) Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /по чл.13 от ППЗСПЗЗ/– срок 30 дни – 50.00 лв.

Било:
Чл. 49 (16) Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, включително
извършване на проверка – срок 14 дни - 10.00 лв.
Става:
Чл. 49 (16) Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ
срок 14 дни - 15.00 лв.

Към чл. 49 се създават следните нови алинеи:

Чл. 49 (31) /нова/ Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план –
- 10.00 лева на вписан документ
Чл. 49 (32) /нова/ Изготвяне на обяснителна записка до нотариус за издаване на нотариален акт за собственост –
- 30.00 лева
Чл. 49 (33) /нова/ Вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж
- 10.00 лева на документ за факти и обстоятелства по промяна собствеността
- 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство
Чл. 49 (34) /нова/ Презаверка на разрешение за строеж
- 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство
Чл. 49 (35) /нова/ Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда
- 10.00 лева на паспорт
Чл. 49 (36) /нова/ Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
- 15.00 лева

РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРАВА

Било:
Чл. 53.
(3) За копие от акт за общинска собственост - 3.00 лв.
(4) За препис от заповед за деактуване наимот - 3.00 лв.
(5) За издаване на удостоверение относно статута на недвижим имот - 5.00 лв.
(22) За образци, бланки и обложки:
9. Издаване на Пътен лист за транспортиране на строителни отпадъци 2.50 лв.
Става:
(3) Справка по актовите книги - 3.00 лв.
(4) Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или за възстановен общински имот- 3.00 лв.
(5) Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
5.00 лв.
(22) За образци, бланки и обложки:
9. Издаване на документ /пътен лист/ за насочване на строителни отпадъци и земни маси 2.50 лв.

РАЗДЕЛ ІІІ
ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА

Било:
Чл. 54. (3) За ползване на общинската кабелна мрежа:
1. За радиоизлъчване от лиценцирани родио оператори 0.10 лв./минута
Става:
Чл. 54. (3) За ползване на общинската кабелна радиофикационна мрежа и излъчване в радиопрограма „Общинско радио – Габрово”

Т. 1 към ал. 3 става ал. 3а:
(3а) За радиоизлъчване от лиценцирани родио оператори 0.10 лв./минута

Към Чл. 54, ал. 3 сe създава ал. 3б /нова/ със следния текст: За излъчване в радиопрограма „Общинско радио – Габрово” на:

1. Граждански обяви и съобщения, както и обяви и съобщения на фирми и организации, свързани с подбор на персонал
1.1. до 30 секунди – 1,80 лева;
1.2. до 60 секунди – 2,50 лева.
2. Реклами на фирми и организации:
2.1. до 30 секунди – 4,00 лева;
2.2. до 60 секунди – 6,00 лева;
2.3. за повече от 60 секунди – 10,00 лева за всяка започната минута;
2.4. за изработка на рекламен клип – 30,00 лева.
2.5 запис на аранжирано съобщение – 15,00 лева.
Графикът на излъчванията се изготвя по желание на рекламодателя и съобразно програмните възможности на радиото.
3. Премии – безплатни излъчвания за обем поръчки по т.1 и т.2
от 5 до 10 излъчвания - 1 безплатно излъчване
от 11 до 15 излъчвания - 2 безплатни излъчвания
от 16 до 20 излъчвания - 3 безплатни излъчвания
от 21 до 30 излъчвания - 5 безплатни излъчвания
от 31 до 40 излъчвания - 10 безплатни излъчвания
от 41 до 50 излъчвания - 12 безплатни излъчвания
от 51 до 60 излъчвания – 15 безплатни излъчвания
от 61 до 70 излъчвания – 20 безплатни излъчвания
от 71 до 80 излъчвания – 25 безплатни излъчвания
от 81 до 90 излъчвания – 30 безплатни излъчвания
от 91 до 100 излъчвания – 35 безплатни излъчвания
При годишна поръчка на 265 излъчвания – 65 безплатни излъчвания
4. Музикален поздрав – 2,00 лева.
5. Изяви на политически партии /извън изборни кампании/ - излъчват се след предварителен запис:
5.1. до 30 секунди – 4,00 лева;
5.2. до 60 секунди – 6,00 лева;
5.3. за повече от 60 секунди – 10,00 лева за всяка започната минута.
6. Предизборни изяви – материалите по точки 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 се излъчват след предварителен запис:
6.1. Излъчване на рекламен спот:
6.1.1. до 15 секунди – 4,00 лева;
6.1.2. до 30 секунди – 6,00 лева;
6.1.3. до 45 секунди – 10,00 лева;
6.2. Изявление /до 3 минути/ - 8,00 лева за всяка започната минута;
6.3. Репортаж от предизборна изява – 12,00 лева за всяка започната минута;
6.4. Интервю – 8,00 лева за всяка започната минута;
6.5. Изработка на предизборен клип – 80,00 лева.
6.6. Предизборен диспут /общо времетраене до 50 минути/ - цена за 1 минута – 5,00 лева;
7. Платени предавания:
- 25 минути – 100 лева
- 45 минути – 150 лева
8. Безплатни излъчвания
Безплатно се излъчват обяви и клипове на Общинския съвет и на общинската администрация, както и съобщения с обществена значимост на общински и държавни културни, образователни и детски институции, на дружества на хора с увреждания, военноинвалиди и военноветерани, както съобщения, свързани с дарителство от страна на регистрирани благотворителни организации.


РЕШЕНИЕ № 124
16.06.2011 г.

Определяне на максималните цени за таксиметров превоз на пьтници на 1 км. пробег по сьответната тарифа, валидни за територията на община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общински сьвет Габрово РЕШИ:

Определя максимална цена за таксиметров превоз на пьтници на 1 км. пробег на територията на Община- Габрово – 1,20 лв. на километьр за дневна и нощна тарифа.


РЕШЕНИЕ № 125
16.06.2011 г.

Доклад по процедура за предоставяне на концесия за „Изграждане със средства на концесионера, съгласно утвърдена схема на 113 броя спиркозаслона на 86 броя автобусни спирки, с рекламни пана и преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, карти и ваучери на мобилните оператори, билети и абонаментни карти на градския транспорт, продажба на интернет услуги, телефония, факс и др., банкомат и инкасова дейност- заплащане на месечните сметки на гражданите за ел. енергия, вода, телефон, газ и др., както и разполагане на автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия, върху земя публична общинска собственост, представляваща прилежаща инфраструктура и принадлежност към общински улици; управление, поддържане и право на стопанска експлоатация на спиркозаслоните и останалите съоръжения за извършване на рекламна дейност и описаните услуги и стопански дейности”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

І. Прекратява откритата с Решение № 49/10.03.2011 г. на Общински съвет – Габрово, изм. с Решение № 88/07.04.2011 г. процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение на строеж „Изграждане със средства на концесионера, съгласно утвърдена схема на 113 броя спиркозаслона на 86 броя автобусни спирки, с рекламни пана и преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, карти и ваучери на мобилните оператори, билети и абонаментни карти на градския транспорт, продажба на интернет услуги, телефония, факс и др., банкомат и инкасова дейност- заплащане на месечните сметки на гражданите за ел. енергия, вода, телефон, газ и др., както и разполагане на автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия, върху земя публична общинска собственост, представляваща прилежаща инфраструктура и принадлежност към общински улици; управление, поддържане и право на стопанска експлоатация на спиркозаслоните и останалите съоръжения за извършване на рекламна дейност и описаните услуги и стопански дейности”

Приложение: Копие от Протокола на Комисията по провеждането на откритата
процедура за предоставяне на концесията


РЕШЕНИЕ № 126
16.06.2011 г.

Вземане на решение за определяне на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от ЗСПЗЗ, чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 38, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Определя земеделски земи за отдаване под наем, както следва:
1.1 Имот № 063070 в местността „ЛОЗЕТО”, землище с. КОЗИ РОГ, код по ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 1,910 дка, за имота има скица № К01016/28.04.2011 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна общинска собственост № 1548/27.05.2011 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 16,48 лв. /шестнадесет лева и 48 ст./, за година.
1.2 Имот № 083002 в местността „ДРУМА - ДО СПАНЦИТЕ”, землище с. КОЗИ РОГ, код по ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 1,184 дка, за имота има скица № К01017/28.04.2011 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна общинска собственост № 1547/27.05.2011 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 10,22 лв. /десет лева и 22 ст./, за година.
2. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, за срок от 3 години, при начална тръжна цена съгласно т. 11 /в зависимост от категорията/ от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ приета от Общински съвет Габрово, в едномесечен срок от получаване на настоящото решение.

Приложение: 1. Копие от становище на Км. н. на кметство Кози рог,
с вх. № 10-55/28.04.2011 г.
2. Копие от скици с №К01016 и №К01017 от Общинска служба по
Земеделие - Габрово
3. Копие от АОС № 1548 / 27.05.2011 г.; АОС № 1547/27.05.2011 г.


РЕШЕНИЕ № 127
16.06.2011 г.

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от Общински поземлен фонд за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 39, ал.1 и 2, във връзка с чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Определя земеделски земи от ОПФ за отдаване под наем, както следва:
1.1 Имот № 063062 в местността „ЛОЗЕТО”, землище с. КОЗИ РОГ, код по ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 10,279 дка, за имота има скица № Ф00688/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна общинска собственост № 1106/08.05.2008 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 88,71 лв. /осемдесет и осем лева и седемдесет и една ст./, за година.
1.2 Имот № 063069 в местността „ЛОЗЕТО”, землище с. КОЗИ РОГ, код по ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 7,772 дка, за имота има скица № Ф00689/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна общинска собственост № 1105/08.05.2008 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 67,07 лв. /шестдесет и седем лева и седем ст./, за година
1.3 Имот № 083012 в местността „ДРУМА - ДО СПАНЦИТЕ”, землище с. КОЗИ РОГ, код по ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 21,066 дка, за имота има скица № Ф00702/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна общинска собственост № 1285/13.04.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 181,80 лв. /сто осемдесет и един лева и осемдесет ст./, за година.
2. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, за срок от 5 години, при начална тръжна цена съгласно т. 11 /в зависимост от категорията/ от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ приета от Общински съвет Габрово, в едномесечен срок от получаване на настоящото решение.

Приложение: 1. Копие от становище на Км. н. на кметство Кози рог,
с вх. № 10-56/28.04.2011 г.
2. Копие от скици с № Ф00689, №Ф00688, №Ф00702 от Общинска
служба по Земеделие - Габрово
3. Копие от АОС № 1105/08.05.2008 г.; АОС № 1106/08.05.2008 г.;
АОС № 1284/13.04.2009 г.


РЕШЕНИЕ № 128
16.06.2011 г.

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на собствениците

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, писмо № РД-07-605/02.05.2011 г. на Общинска служба „Земеделие” – Габрово и протоколно решение номер 1/29.12.2008 г. на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

1. землище Козирог

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ площ
029077 К69/10.10.1991 3970/01.06.1999 029077 2.346 - -

2. землище Поповци

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
071030 В1065/27.01.1992 3042/16.10.1996 071039 1.807 071040 1.734

3. землище Гарван

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
027025
027082
045037
025016 577/11.10.1991
В0573/08.02.1992 2214/07.11.1995
2214/07.11.1995 027025
027093
045040
025016 1.219
3.325
14.608
1.792 -
027094
45041
- -
1.820
37.036
-

4. землище Лесичарка

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
036067 Ь315/14.11.1991 2308/06.02.1996 36140 3.250 036141 3.265

5. землище Гачевци

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
14218.260.54 3368/27.021992 2372/18.03.1996 14218.260.54 1.225 - -

6. землище Етъра

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
14218.335.163
14218.335.164
14218.335.164
1917/28.01.1992

70465/21.04.2011 4920/01.04.2005

Н.А.35/1998 14218.335.582

14218.335.583 0.340

0113 14218.335.163
14218.335.164
14218.335.164 0.769
1.915
1.767

7. землище Габрово

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ площ
14218.95.557
14218.107.503
14218.33.8 2505/14.02.1992
70463/28.03.2011
70459/04.02.2011 6229/21.12.2010
Н.А.21/1992
Н.А.286/1926 14218.95.557
14218.107.503
14218.33.8 0.556
5.698
4.438 -
-
- -
-
-


РЕШЕНИЕ № 129
16.06.2011 г.

Определяне продажни цени на общински жилища за продажба на наемателите в тях

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение № 107 от 05.05.2011 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

Определя продажна цена на общинското жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Морава” № 6, ет. 6 ап. 17, за продажба на Стела Валентинова Тотева, съгласно Приложение № 1, в размер на 15 100 лева, в т. ч. за апартамента 11 200 лева и за правото на строеж 2 900 лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
2. Заплащането на жилището да се извършва при подписване на договора за продажба и не по-късно от шест месеца от настоящото решение.
3. Средствата от продажбата на жилището да бъдат целево насочени за ремонта на освободени /иззети/ общински жилища, които ще се отдават на наематели, отговарящи на наредбата.
4. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

Приложение: Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които
отговарят на условията на чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ


Гласуване:
За – 17 Против – 3 Въздържали се – 6
Не се приема


РЕШЕНИЕ № 130
16.06.2011 г.

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет, гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Изменя свое Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди”
Било: 533 броя Става: 536 броя
1.2. ІІІ-та група - „Ведомствени жилища”
Било: 16 броя Става: 15 броя
1.3. ІV-та група - „Резервни жилища”
Било: 27 броя Става: 25 броя
2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
Увеличава броя на жилищата за настаняване на граждани с установени жилищни нужди с 3 броя:
 гр. Габрово, ул. „Никола Войновски” № 52, ет. 1 - етаж от къща, състоящо се от стая, кухня и сервизни помещения, АОС 1659 от 28.03.2005 г.;
 гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 8, състоящо се от стая и сервизни помещения, АОС 566 от 29.06.1998 г. и
 гр. Габрово, ул. „Орловска” № 87, ет. 11, ап. 74, състоящо се от стая и сервизни помещения, АОС 69 от 15.11.1994 г.

3. Изменя Приложение № 3 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
Намалява броя на ведомствените жилищата с 1 брой:
 гр. Габрово, ул. „Орловска” № 87, ет. 11, ап. 74 - боксониера.
4. Изменя Приложение № 4 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
Намалява броя на резервните жилищата с 2 броя:
 гр. Габрово, ул. „Никола Войновски” № 52, ет. 1 - етаж от къща и
 гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 8 - боксониера.


РЕШЕНИЕ № 131
16.06.2011 г.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ -1923” с. Драгановци, върху имот - частна общинска собственост - масивна сграда построена в парцел І от кв. 21 по плана на с. Драгановци

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанка цел, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ -1923” с. Драгановци, със седалище с. Драгановци, община Габрово и ЕИК 000211976, с представител Новак Георгиев Иванов – Председател на читалището, върху имот частна общинска собственост, актуван АОС № 709/05.06.2000 г., находящ се в сграда, построена в УПИ І от кв. 21, по плана на с. Драгановци, като западната част на сградата е на един етаж със ЗП 236,25 кв.м., а източната част на два етажа със ЗП 144,45кв.м., за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на договора, за изпълнение на дейностите на читалището - развитие и обогатяване на културния живот, издирване и запазване на обичаите и традициите, възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, събиране и разпространяване на знания за родния край, организиране на празненства, концерти, родови срещи, юбилеи и др.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила на решението, да предприеме действие по издаване на заповед за учредяване безвъзмездно право на ползване и сключване на договор по смисъла на чл. 73, ал. 6 от НРПУРОИ.

Приложение: 1. Копие от АОС № 709/05.06.2000 г.
2. Копие от скица № 775/09.05.2000 г., издадена от Община Габрово.


РЕШЕНИЕ № 132
16.06.2011 г.

Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за първо тримесечие на 2011 г. съгласно приложена справка

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинския съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за първо тримесечие на 2011 г. в размер на 190,00 /Сто деветдесет/ лв., съгласно приложена справка.

Приложение: Справка


РЕШЕНИЕ № 133
16.06.2011 г.

Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Габрово за първо тримесечие на 2011 г, съгласно приложена справка

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинския съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява направените разходи за командировки на Кмета на Община Габрово за първо тримесечие на 2011 г.в размер на 100,00 /Сто/ лева.

Приложение: Справка


РЕШЕНИЕ № 134
16.06.2011 г.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Спортен клуб „Орловец Екстремум” – гр.Габрово върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Радецка №18/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на сдружение с идеална цел Спортен клуб „Орловец Екстремум” – гр. Габрово, със седалище бул. Могильов № 25, Габрово и ЕИК 175648745, с представител инж. Атанас Йорданов Митев – Председател на УС, върху част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 657/29.04.1999 г., находящ се на ул. Радецка № 18, гр. Габрово, с площ от 22,20 кв.м., представляващ помещение на третия етаж в дясно от стълбищната площадка в източната част от сградата, за срок от 5 /пет/ години от датата на подписване на договора, за изпълнение на дейностите на сдружението - седмични сбирки на членовете на клуба; провеждане на курсове „Пещерняк” и „Млад спелеолог”; провеждане на заседания на УС и Общото събрание на клуба; изграждане и съхранение на електронно-информационен, документален, снимков и библиотечен архив на СК „Орловец Екстремум”.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след приемане на решението да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор.

Приложение: 1. Копие от АОС № 657/29.04.1999 г.


РЕШЕНИЕ № 135
16.06.2011 г.

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане” № 3

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, с АОС № 320/26.06.1997 г. и Протокол образец 16/18.02.1971 г., представляваща Офис, разположен на първия етаж в сградата на Община Габрово, в дясно след преддверието на служебния вход, с полезна площ от 15,64 кв.м., с предназначение - банково обслужване на Община Габрово и второстепенните й разпоредители, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена - 360,00 /триста и шестдесет/ лв., представляваща цената по Тарифата в Приложение 1 към НРПУРОИ , умножена с коефициент К = 4.
2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, при следните задължителни конкурсни условия:
2.1. В офиса да се осъществява единствено дейност по банково обслужване на Община Габрово, второстепенните й разпоредители, служителите на Община Габрово и граждани, във връзка с провеждани процедури от общината или предоставяни от нея услуги;
2.2. Наемателят се задължава да осигурява ежедневно инкасиране на касовите постъпления с инкасов автомобил и въоръжена охрана, за собствена сметка.
3. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, в срок до 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на решението.

РЕШЕНИЕ № 136
16.06.2011 г.

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, с АОС №359/29.07.1997 г. и Протокол образец 16/30.07.1970 г., находящо се в УПИ ІІІ - за ЕСП училище, от кв.52 по действащия ПРЗ на гр. Габрово - І-ви етап, V-та част, кв. Голо бърдо, представляваща Бюфет за продажба на закуски, разположен в партера – източна страна на сградата, със самостоятелен вход откъм училищния двор и с възможност за достъп откъм централния вход на училището, с право на ползване на санитарен възел, с обща полезна площ от 47,00 кв.м., за срок до 15.06.2016 г. Начална месечна наемна цена - 163,00 /сто шестдесет и три/ лв. Върху наемната цена не се начислява ДДС.
2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, при следните задължителни конкурсни условия:
2.1. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и утвърден от Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово задължителен асортимент-минимум за групи храни и напитки, определени в ценовата листа;
2.2. Наемателят се задължава да осигурява ежедневно 40 /четиридесет/ бр. безплатни закуски за деца от семейства с нисък социален статус по списък, предложен от педагогическия съвет на училището.
3. Задължава директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, в срок до 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на решението.

РЕШЕНИЕ № 137
16.06.2011 г.

Oтдаване под наем на част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляваща едно помещение в сутеренната част от сградата на Здравен дом в с. Яворец, Община Габрово, с АОС № 197/22.05.1996 г., за срок от 4 години, на Сдружение с нестопанска цел с наименование ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “ЧАРДАФОН”- Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

I. Да се отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел с наименование ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “ЧАРДАФОН”- Габрово, с представител Николай Бончев Пенчоков - Председател, част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляваща едно помещение в сутеренната част от сградата на Здравен дом в с. Яворец, Община Габрово, с АОС № 197/22.05.1996 г., и обща площ от 25,60 кв.м, при заплащане на месечен наем в размер на 4,61 лв. /четири лева и 61 ст./, без ДДС по Тарифа Приложение 1 към НРПУРОИ, т. 4, зона – населени места над 250 жители - 0.18 лв. за 1 кв.м, за срок от 4 /четири/ години, за осъществяване дейността на сдружението.
II. Възлага на Кмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото решение да сключи договор за наем със Сдружение ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “ЧАРДАФОН”- Габрово, с представител Николай Бончев Пенчоков – Председател.

Приложение: 1. Препис–извлечение от протокол от 17.05.2011 г. на комисия,
назначена със Заповед № 2613/05.12.2008 г., изменена със Заповед
№ 2481/09.11.2009 г. и Заповед № 1512/27.07.2010 г. на Кмета
на Община Габрово


РЕШЕНИЕ № 138
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.504.98, ул. ”Георги Кирков” № 14, гр. Габрово/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1537 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.504.98 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и четири, точка, деветдесет и осем/ по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на урегулиран поземлен имот VІІ-87 /седми римско,тире, осемдесет и седем/ от кв. 92 /деветдесет и две/ по действащия ПРЗ на гр. Габрово – ІІ /втори/ етап, І /първа/ част, находящ се на ул.”Георги Кирков” № 14, с площ от 299 /двеста деветдесет и девет/ кв.м., при граници по КК: имоти №№ 14218.504.97; 14218.504.96; 14218.505.95; 14218.504.94; 14218.504.99, заедно с построената в него жилищна сграда 14218.504.98.1, със застроена площ от 61 кв.м., на два етажа., при начална тръжна цена 32 800.00 /тридесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС, в т.ч. 7550.00 лв. за земята и 25 250.00 лв. за сградата.
Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово.
Жилищната сграда е законно построена и по действащия устройствен план на гр. Габрово е запазена като елемент на застрояване.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1537/26.05.2011 г.
Скица


РЕШЕНИЕ № 139
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.622, гр. Габрово, кв. Тлъчници, ул. Плодородие/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна общинска собственост, актуван с АОС № 1539 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.508.622 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и осем, точка, шестстотин двадесет и две/ по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ІІ-2077 от кв. 38 по действащия ПРЗ на гр. Габрово - V част, кв. Тлъчници,находящ се на ул. ”Плодородие”, с площ от 1322 /хиляда триста двадесет и два/ кв.м., незастроен, при съседи по КК: имоти №№ 14218.508.410; 14218.508.415; 14218.508.414; 14218.508.413; 14218.508.621 и 14218.508.411, при начална тръжна цена 50200.00 /петдесет хиляди и двеста/ лева, без ДДС.
Съгласно действащия ЗРП на гр.Габрово върху гореописания общински имот е предвидено предимно жилищно строителство до 10 м височина, плътност - 60%, Кинт-1.2, озеленяване – 40%.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1539/26.05.2011 г.
Скица


РЕШЕНИЕ № 140
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.185, гр. Габрово, ул. ”Осми март” № 3/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1538/26.05.2011 г., представляващ ПИ 14218.508.185 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 532 кв.м., при граници: ПИ 14218.508.186; ПИ 14218.508.128; ПИ 14218.508.575 и ПИ 14218.508.5, съответстващ на УПИ VІ-2049 от кв. 18 по плана на кв. Тлъчници – VІ част, гр. Габрово, ул. ”Осми март” № 3, при начална тръжна цена 11 000 /единадесет хиляди/ лева без ДДС.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Скица и АОС № 1538/26.05.2011 г.


РЕШЕНИЕ № 141
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.457, гр. Габрово, кв. Тлъчници, ул. Мир № 20/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1541 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор14218.508.457 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и осем, точка, четиристотин петдесет и седем/ по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот V-2096 от кв. 29 по действащия ПРЗ на кв. Тлъчници, гр. Габрово - V част,находящ се на ул. ”Мир”, с площ от 1355 /хиляда триста петдесет и пет/ кв.м., незастроен, при граници по КК: имоти №№ 14218.508.578; 14218.508.456; 14218.508.430, при начална тръжна цена 37000.00 /тридесет и седем хиляди/ лева, без ДДС.
Със Заповед № 124 от 25.01.2007 г. на кмета на Община Габрово е одобрен ПУП за ЧИ на ЗРП за част от кв. 29 по плана на кв. Тлъчници, гр. Габрово - V част.
Определя се устройствена зона – Жм, със следните градоустройствени показатели:
макс.плътност на застрояване – 60%
макс.интензивност на застрояване – 1.2
мин.озеленена площ – 40%
начин на застрояване – свободно
характер на застрояване – ниско/ до 10 м височина/.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1541/26.05.2011 г.
Скица


РЕШЕНИЕ № 142
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /УПИ І – 67 от кв. 1, заедно със сграда, с. Източник, общ. Габрово/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 378 от 13.08.1997 г. и АОС № 1365 от 03.09.2009 г., представляващ урегулиран поземлен имот І - 67 /първи римско, тире, шестдесет и седем/, обществено обслужващи дейности от кв. 1 /едно/ по плана на с. Източник, общ. Габрово, с площ от 2150 /две хиляди сто и петдесет/ кв.м., при граници: улица с о.т. 3-4-5; край на регулацията, терен за озеленяване, край на регулацията, терен за озеленяване и край на регулацията, заедно с построената в него масивна сграда, състояща се от: първи /приземен/ етаж, със застроена площ 124.70 кв.м. и втори етаж, със застроена площ 176.60 кв.м., при начална тръжна цена 12000 /дванадесет хиляди/ лева без ДДС, в.т.ч. за сграда 6100 /шист хиляди и сто/ лева и за земя – 5 900 /пет хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС.
Сградата е законно построена и по действащия устройствен план на гр.Габрово е запазена като елемент на застрояване.
За сградата има възстановени строителни книжа, одобрени на 07.12.2004 г. от главния архитект на Община Габрово.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 378/ 23.08.1997 г., АОС № 1365/03.09.2009 г. и Скица


РЕШЕНИЕ № 143
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.526.208, заедно със сграда, ул. ”Орехите”, кв. Лисец, гр. Габрово/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1536/26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.526.208 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, двеста и осем/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Габрово, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК,последно изменение със Заповед КД-14-07-65/10.03.2010 г. на Началника на СГКК Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ - обществено обслужване от кв. 55 /петдесет и пет/ по действащия ПРЗ на гр. Габрово – 80 /осемдесета/ част, находящ се на ул. ”Орехите”, кв. Лисец, гр. Габрово, с площ от 933 /деветстотин тридесет и три/ кв.м., при граници по КК: имоти №№ 14218.526.203; 14218.526.12; 14218.526.201; 14218.526.11, заедно с построената в него сграда 14218.526.208.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, двеста и осем, точка, едно/, със застроена площ 177 /сто седемдесет и седем/ кв.м., на един етаж, при начална тръжна цена 39 426.00 /тридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и шест/ лева без ДДС, в.т.ч. за сграда 30 991.00 лв. и за земя – 8 435.00 лв.
Сградата е законно построена и по действащия устройствен план на гр.Габрово е запазена като елемент на застрояване.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Скица и АОС № 1536/26.05.2011 г.


РЕШЕНИЕ № 144
16.06.2011 г.

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Изложбена зала за мебели, ул. ”Брянска” № 58/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1535 от 26.05.2011 г., представляващ Изложбена зала за мебели на две нива, обособяваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.504.459.1.18 с обща застроена площ 364.26 кв.м. (ниво 1 със ЗП 245.64 кв.м. и ниво 2 със ЗП 118.62 кв.м.), заедно със 17.476 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 14218.504.459 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляващ УПИ І-жил.строителство от кв. 116 по плана на гр. Габрово, ІІ етап, І част, ул. ”Брянска” № 58, при съседни самостоятелни обекти в сградата: НИВО 1: На същия етаж - 14218.504.459.1.20; Под обекта – Няма; Над обекта – 14218.504.459.1.21 и 14218.504.459.1.17 и НИВО 2: На същия етаж – 14218.504.459.1.21; Под обекта – Няма; Над обекта – 14218.504.459.1.2, 14218.504.459.1.4 и 14218.504.459.1.3, при начална тръжна цена 446 130.00 (четиристотин четиридесет шест хиляди сто и тридесет) лева без ДДС, в т.ч. 371 030 (триста седемдесет и една хиляди и тридесет) лева за сграда и 75 100 (седемдесет и пет хиляди и сто) лева за право на строеж.
Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената достигната на търга да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач, или 30 % (тридесет процента) от цената да се плати в деня на сключване на договора, а останалата сума, увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода от сключване на дотовора до деня на плащане, да се изплати в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано датата на подписване на договора.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Схема и АОС № 1535/26.05.2011 г.


РЕШЕНИЕ № 145
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.526.165,
ул.”Камчия” № 3, гр. Габрово/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1542 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.526.165 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, сто шестдесет и пет/ по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ІV-6766 /четири римско, тире, шест хиляди седемстотин шестдесет и шест/ от кв. 75 /седемдесет и пет/ по действащия ПРЗ на кв. Хаджицонев мост, гр. Габрово-83 част, ул. ”Камчия” № 3, с площ от 687 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м., незастроен, при съседи по КК: 14218.526.167; 14218.526.215; 14218.526.163; 14218.526.164; 14218.526.122, при начална тръжна цена 9 661.00 /девет хиляди шестстотин шестдесет и един/ лева, без ДДС.
По действащия застроителен план на гр. Габрово имотът е отреден за жилищно строителство.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на приобретателя.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: 1. АОС № 1542/26.05.2011 г.
2. Скица


РЕШЕНИЕ № 146
16.06.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.453,
гр. Габрово, ул. ”Мир”/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот-частна общинска собственост, актуван с АОС № 1540/26.05.2011 год.: ПИ 14218.508.453 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 1056 кв.м., при граници: ПИ 14218.508.452; ПИ 14218.509.13; ПИ 14218.508.578 и ПИ 14218.508.430, представляващ УПИ ІІ-общ. от кв. 29 по плана на кв. Тлъчници – V част, гр. Габрово, ул. ”Мир”, при начална тръжна цена 31 000 (тридесет и една хиляди) лева без ДДС.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Скица и АОС № 1540/26.05.2011 г.


РЕШЕНИЕ № 147
16.06.2011 г.

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово както следва:

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

§ 1. Чл. 33

Ал. 1, т. 2 се изменя така:
За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза/
- таксата за скицата по т. 1 плюс 15.00 лв. Срок – 14 дни.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА,
ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

РАЗДЕЛ І
ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРАВА

§ 2. Чл. 49

Ал. 1 се изменя така:
За разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти - срок – 30 дни

Ал. 4 се изменя така:
Провеждане на процедури по приемане и одобряване на ПУП за изменение на ЗРП, ПУП за земеделска земя, ПУП в населено място без план:
1. в границите на гр. Габрово 100 лв.
2. в границите на другите населени места 50 лв.
3. извън границите на населените места 150 лв.

Към Чл. 49, ал. 4 се създава нова т. 4 със следния текст: По провеждане на процедури по обявяване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ по §8 от ПР на ЗУТ – 50.00 лв. за всяка промяна граница на имот, но не повече от 200 лв.

Ал. 5 се изменя така:
Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път /по чл. 192 от ЗУТ/– 50.00 лв.

Ал. 8 се изменя така:
Разрешение за изработване на подробен устройствен план и допускане на изработване на подробен устройствен план за изменение на действащ план
1. за изменение на устройствен план когато от одобряване на действащия са
изминали до 5 години – 150 лв.
2. за изменение на устройствен план, когато от одобряване на действащия са
минали повече от 5 години – 100 лв.
3. за земеделска земя – 150 лв.
4. за част от населено място без план – 50.00 лв.
5. отменя се

Ал. 9 се изменя така:
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /по чл.13 от ППЗСПЗЗ/– срок 30 дни – 50.00 лв

Ал.16 се изменя така:
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ
срок 14 дни - 15.00 лв.

Към Чл. 49 се създават нови алинеи със следния текст:

Ал. 31 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план –
- 10.00 лева на вписан документ

Ал. 32 Изготвяне на обяснителна записка до нотариус за издаване на нотариален акт за собственост –
- 30.00 лева

Ал. 33 Вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж
- 10.00 лева на документ за факти и обстоятелства по промяна собствеността
- 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство

Ал. 34 Презаверка на разрешение за строеж
- 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство

Ал. 35 Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда
- 10.00 лева на паспорт

Ал. 36 Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
- 15.00 лева

РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРАВА

§ 3. Чл. 53

Ал. 3 се изменя така:
Справка по актовите книги - 3.00 лв.

Ал. 4 се изменя така:
Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или за възстановен общински имот- 3.00 лв.

Ал. 5 се изменя така:
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти - 5.00 лв.

Ал. 22, т. 9 се изменя така:
Издаване на документ /пътен лист/ за насочване на строителни отпадъци и земни маси 2.50 лв.

РАЗДЕЛ ІІІ
ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА

§ 4. Чл. 54

Ал. 3 се изменя така:
За ползване на общинската кабелна радиофикационна мрежа и излъчване в радиопрограма „Общинско радио – Габрово”

т. 1 към ал. 3 става ал. 3(а) със следния текст:
За радиоизлъчване от лицензирани радио оператори 0.10 лв./минута

Към Чл. 54, ал. 3 се създава нова ал. 3(б) със следния текст: За излъчване в радиопрограма „Общинско радио – Габрово” на:

1. Граждански обяви и съобщения, както и обяви и съобщения на фирми и организации, свързани с подбор на персонал
1.1. до 30 секунди – 1,80 лева;
1.2. до 60 секунди – 2,50 лева.

2. Реклами на фирми и организации:
2.1. до 30 секунди – 4,00 лева;
2.2. до 60 секунди – 6,00 лева;
2.3. за повече от 60 секунди – 10,00 лева за всяка започната минута;
2.4. за изработка на рекламен клип – 30,00 лева.
2.5 запис на аранжирано съобщение – 15,00 лева.

Графикът на излъчванията се изготвя по желание на рекламодателя и съобразно програмните възможности на радиото.

3. Премии – безплатни излъчвания за обем поръчки по т.1 и т.2
от 5 до 10 излъчвания - 1 безплатно излъчване
от 11 до 15 излъчвания - 2 безплатни излъчвания
от 16 до 20 излъчвания - 3 безплатни излъчвания
от 21 до 30 излъчвания - 5 безплатни излъчвания
от 31 до 40 излъчвания - 10 безплатни излъчвания
от 41 до 50 излъчвания - 12 безплатни излъчвания
от 51 до 60 излъчвания – 15 безплатни излъчвания
от 61 до 70 излъчвания – 20 безплатни излъчвания
от 71 до 80 излъчвания – 25 безплатни излъчвания
от 81 до 90 излъчвания – 30 безплатни излъчвания
от 91 до 100 излъчвания – 35 безплатни излъчвания
При годишна поръчка на 265 излъчвания – 65 безплатни излъчвания

4. Музикален поздрав – 2,00 лева.

5. Изяви на политически партии /извън изборни кампании/ - излъчват се след предварителен запис:
5.1. до 30 секунди – 4,00 лева;
5.2. до 60 секунди – 6,00 лева;
5.3. за повече от 60 секунди – 10,00 лева за всяка започната минута.

6. Предизборни изяви – материалите по точки 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 се излъчват след предварителен запис:
6.1. Излъчване на рекламен спот:
6.1.1. до 15 секунди – 4,00 лева;
6.1.2. до 30 секунди – 6,00 лева;
6.1.3. до 45 секунди – 10,00 лева;
6.2. Изявление /до 3 минути/ - 8,00 лева за всяка започната минута;
6.3. Репортаж от предизборна изява – 12,00 лева за всяка започната минута;
6.4. Интервю – 8,00 лева за всяка започната минута;
6.5. Изработка на предизборен клип – 80,00 лева;
6.6. Предизборен диспут /общо времетраене до 50 минути/ - цена за 1 минута – 5,00 лева

7. Платени предавания:
- 25 минути – 100 лева
- 45 минути – 150 лева

8. Безплатни излъчвания
Безплатно се излъчват обяви и клипове на Общинския съвет и на общинската администрация, както и съобщения с обществена значимост на общински и държавни културни, образователни и детски институции, на дружества на хора с увреждания, военноинвалиди и военноветерани, както съобщения, свързани с дарителство от страна на регистрирани благотворителни организации.

Измененията и допълненията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово влизат в сила с приемането им от Общински съвет - Габрово.


РЕШЕНИЕ № 148
16.06.2011 г.

Удължаване срока на договора за управление на „Общински пътнически транспорт” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 12, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Удължава срока на Договора за възлагане управлението на „Общински пътнически транспорт” ЕООД на Даниел Попандреев до приключване на процедурата по избор на управител и сключване на договор с новоизбрания управител, но не по-късно от 30 юли 2011 г.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово да подпише анекс за удължаване срока на договора с настоящия управител


РЕШЕНИЕ № 149
16.06.2011 г.

Вземане на Решения за избор на представител на Община Габрово в Общото събрание на Акционерите на „ПАЗАРИ„ АД и изразяване на предварително писмено съгласие при изразяване на становище по свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Определя за представител на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „ПАЗАРИ” АД, гр. Габрово – Диана Гатева - общински съветник
2. Определя да бъдат предложени за членове на съвета на директорите на „ПАЗАРИ” АД, както следва:
- Ирена Митева – гл. юрисконсулт в Община Габрово;
- Мария Дянкова – старши Счетоводител в Община Габрово;
3. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „ПАЗАРИ” АД, гр. Габрово да предложи на събранието, което ще се състои на 22.06.2011 г. от 17.00 ч. в гр. Габрово, ул.”ОТЕЦ ПАИСИЙ” № 23, а при липса на кворум на 11.07.2011 г. в същия час и на същото място, да бъдат избрани в съвета на директорите на дружеството: Ирена Митева – гл. юрисконсулт в Община Габрово и Мария Дянкова – старши Счетоводител в Община Габрово.
4. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „ПАЗАРИ” АД, гр. Габрово, Диана Гатева да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание на на събранието, което ще се състои на 22.06.2011 г. от 17.00 ч. в гр. Габрово, ул.”ОТЕЦ ПАИСИЙ” № 23, а при липса на кворум на 11.07.2011 г. в същия час и на същото място, както следва:
• По т. 1 – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. и 2010 г.
- ЗА приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.и 2010 г.
• По т. 2 – Одобряване на годишните финансови отчети на дружеството за 2009 г.и 2010 г.
- ЗА - Одобряване на годишните финансови отчети на дружеството за 2009 г.и 2010 г.;
• По т. 3 – Освобождаване от отговорнсот на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и 2010 г.
- ЗА - Освобождаване от отговорнсот на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и 2010 г.;
• По т. 4 - Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2009г и 2010г.
- ЗА – Избор на предложения професор Марин Димитров за дипломиран експерт- счетоводител за 2009 г. и 2010 г.
• По т. 5 - Промяна в състава на съвета на директорите
- ЗА- избора на съвет на директорите в състав: Ирена Димитрова Митева, Мария Дянкова Иванова, Асен Илиев Асенов, Теодора Иванова Банева и Валери Григоров Миланов
• По т. 6 – Освобождаване от отговорност и длъжност прокурста Георги Василев Врачев поради смърт.
- ЗА- Освобождаване от отговорност и длъжност прокурста Георги Василев Врачев поради смърт.

5. Задължава представителят на Община Габрово, Диана Гатева в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със заседанието.

Приложение: Покана


РЕШЕНИЕ № 150
16.06.2011 г.

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД, гр. Габрово, Павлина Цанева - общински съветник да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 28.06.2011 г. от 09,00 ч. в Административната сграда на дружеството в гр. Габрово, ул. ”Никола Войновски” № 146 при предварително определен дневен ред, както следва:
– По т. 1 – Приемане на финансовия отчет на дружеството през 2010 г.
- ЗА Приемане на финансовия отчет на дружеството през 2010 г. ;
- По т. 2 – Упълномощаване на управителя на дружеството да публикува финансовия отчет в Агенция по вписванията.
- ЗА Упълномощаване на управителя на дружеството да публикува финансовия отчет в Агенция по вписванията
2. Задължава представителят на Община Габрово, Павлина Цанева в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: 1. Покана


РЕШЕНИЕ № 151
16.06.2011 г.

Съфинансиране на концерт на Кен Хенсли и група Сънрайз


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Концертът на Кен Хенсли и група Сънрайз, който ще се проведе на 27 юни 2011 г. да бъде съфинансиран със средства в размер на 2000 лв. от предоставените за дейността на ОбС – Габрово.