Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юни 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юни

- През м. юни 2011 г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 253 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 28 бр. констативни протоколи и предписания и 7 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община –2 бр. АУАН.
- Нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово – 1 бр.
- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.
- Нарушения на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.
- Извършени са 13 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово и 4 проверки по сигнали на граждани. Съставени са 15 бр. КП.
През м. юни бяха предприети мерки по почистването на строителни отпадъци:
по път ІІІ – 5522 Габрово – Орловци - Донино
път ІІІ – 5004 Рязковци - Поповци
- Извършени са 32 проверки, свързани с Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово. При 2 от тях са установени нарушения, за които са съставени АУАН.
- По Закона за движение по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, бяха констатирани 370 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 196 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 5 790 лв. От тях в рамките на месеца са платени 74 фиша на стойност 2 100 лв.
- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 131 сигнала:
Замърсяване на публични площи - 1бр.
Бездомни кучета - 18 бр.
Проблем с пътната настилка - 1 бр.
Липсващи капаци на шахти - 1 бр.
Улично освтление - 46 бр.
Радиоточки - 12 бр.
Шум, предизвикан от строително-ремонтни дейности - 22 бр.
Унищожаване на цветни лехи, чупене на клони и др. - 30 бр.
Общо - 131 бр.
По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

- На територията на град Габрово до настоящия момент са регистирани общо 937 домашни кучета, за м. юни са регистрирани 16 нови домашни любимеца. 115 са домашните кучета с поставен микрочип.
За м. юни 2011 г. са заплатени такси от собственици на домашни кучета на обща стойност – 236.71 лв.

- За м. юни служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 58 кучета, 24 са кастрирани, 1 куче е предадено на собственик, 14 са предадени за надзор на представители от сдружение за защита на животните, 11 са евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местата, от които са заловени. Постъпили са 15 бр. жалби от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.