Отчет за дейността нa Общински инспекторат за м. май 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. май


- През м. май 2011 г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 367 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 57 бр. констативни протоколи и предписания и 8 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община – 2 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 1 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово – 1 бр. АУАН.
- Нарушения по Наредбата за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 2бр. АУАН.
- Нарушения на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.
- Извършени са 15 целенасочени проверки по изпълнение на Договор № 515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово. Съставени са 15 бр. КП.
- Във връзка с изпълнение на Договор № 12-ОССД-05/24.01.2001г. и Анекси към него за спазване разписанията на автобусните, тролейбусните и допълнителните линии на Общински пътнически транспорт, съгласно новата вътрешноградска транспортна схема на община Габрово, бяха извършени 18 проверки, за които са съставени констативни протоколи.
- Извършени са 5 проверки /по сигнали на граждани/, свързани с Наредбата за рекламната дейност на територията на община Габрово и 32 проверки, свързани с Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово. При 2 от тях са установени нарушения, за които са съставени АУАН.
- По Закона за движение по пътищата в частта „неправилно паркиране и престой”, бяха констатирани 325 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 230 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 6 600 лв. От тях в рамките на месеца са платени 93 фиша на стойност 2 610лв.

- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 77 сигнала.


- Сметоизвозване - 1 бр.
Домашни кучета - 1 бр.
Бездомни кучета - 14 бр.
Проблем с пътната
настилка - 1 бр.
Липсващи капацина шахти - 2 бр.
Улично освтление - 32 бр.
Транспортна схема - 14 бр.
Радио точки - 12 бр.

По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

- На територията на град Габрово до настоящия момент са регистирани общо 918 домашни кучета, за м. май са регистрирани 26 нови домашни любимеца. 109 са домашните кучета с поставен микрочип.
За м. май 2011г. са заплатени такси от собственици на домашни кучета на обща стойност – 236.71 лв.

- За м. май служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 78 кучета, 26 са кастрирани, 4 кучета са предадени на собственик, 11 предадени за надзор на представители от сдружение за защита на животните, 4 евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местат,а от които са заловени. Постъпили са 18 бр. жалби от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.