Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските териториит / за превоз на дървесина

Необходими документи:

- Разрешителното за сеч.

Срок за извършване: веднага

Такса: 3 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01