Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

Необходими документи:

- Заявление за регистрация за упражняване на частна ветеринарна практика;

- Документ за правоспособност /диплома/;

- Трудова книжка /документ за трудов стаж/;

- Удостоверение от РВМС;

- Свидетелство за съдимост

Срок за извършване: 4 дни

Такса: 10 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07