Издаване на разрешение за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки

Необходими документи:

Искане по образец

Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/ или Удостоверение за актуално състояние
• Схема /извадка от кадастрален план/ за възможността и начина на разполагане.
• При необходимост, други документи, на които търговецът се позовава.

Срок: - 14 дни

Такса: събира се такса на квадратен метър на ден - 2.00 лева.

Инвалиди, практикуващи търговска дейност заплащат 50% от таксата

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 08