Наблюдавано жилище

19 Септември 2014, 14:14

Община Габрово, с. Поповци - втори етаж на Здравен дом.

телефон: 0899/902835

Управител: Румен Попов

Е-mail: rumenpopov@abv.bg

http://fscibulgaria.org

 

„Наблюдавано жилище“ е форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот.

Основна цел на социалната услуга е оказване на подкрепа в процеса на преход към независим живот на млади хора (на възраст 18-22 години), напускащи специализирани институции. Програмата на услугата е насочена към работа със силно уязвими младежи и осигурява среда, близка до семейната, като капацитета е от 6 до 8 места.

Работата с всяка група младежи е в рамките на максимум две години. Специалистите работят в посока развитие и усъвършенстване на социални умения за независим живот и оказване на съдействие и постоянна подкрепа при намиране на работа.

Социалната услуга е 24–часова и се обезпечава от мениджър, социални работници и доброволци.

Жилището разполага и с голямо дворно пространство, което се поддържа от настанените младежи и екипа, работещ там.

Имотът в с. Поповци е общинска собственост, като Община Габрово е партньор на Фондация за социална промяна и включване – гр. София, предоставяща услугата.