Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юли 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юли


- През м. юли 2011 г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 187 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 23 бр. констативни протоколи и предписания и 14 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 4 бр. АУАН.
- Нарушения на разпоредбите на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово – 2 бр.
- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 7 бр. АУАН.
- Нарушения на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово – 1 бр. АУАН.
- Извършени са 10 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово и 3 проверки по сигнали и жалби на граждани. Съставени са 9 бр. КП.
- Извършени са 15 проверки, свързани с Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово. При 7 от тях са установени нарушения, за които са съставени АУАН.
- През м. юли са издадени 42бр. Наказателни постановления на стойност 3 190 лева
- По Закона за движение по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, бяха констатирани 189 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 159 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 4 660 лв. От тях в рамките на месеца са платени 63 фиша на стойност 1 880лв.
- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 151 сигнала:
Замърсяване на публични площи - 1 бр.
Домашни кучета - 1 бр.
Бездомни кучета - 12 бр.
Липсващи капаци на шахти - 1 бр.
Улично освтление - 51 бр.
Радиоточки - 75 бр.
Шум, предизвикан от строително-ремонтни дейности - 6 бр.
Унищожаване на цветни лехи, чупене на клони и др. - 4 бр.
Общо - 151 бр.
По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

- На територията на град Габрово до настоящия момент са регистирани общо 958 домашни кучета, за м. юли са регистрирани 21 нови домашни любимеца. 119 са домашните кучета с поставен микрочип.
За м. юли 2011 г. са заплатени такси от собственици на домашни кучета на обща стойност – 99.75 лв.

- За м. юли служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 97 кучета, 24 са кастрирани, 9 кучета са предадени на собственици/ осиновени/, 21 са под надзор на представители от сдружение за защита на животните, 7 са евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местата, от които са заловени. Постъпили са 4 бр. жалби и 15 сигнала от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Полезна информация за приюта :