Решения от № 192 до № 200

РЕШЕНИЕ № 192
04.08.2011 г.

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2011 г. в част Инвестиционна програма и План – сметка на специалната сметка за приходи от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2011 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от Решението.
2. Като източник за финансиране на допълнително необходимите собствени бюджетни средства за актуализираната програма да се ползват средства от фонд”Резервен” за местни дейности в размер на 69 550 лв.
3. Приема актуализирана план-сметката на специалната сметка за приходи от приватизация по ЗПСК на Община Габрово за 2011 г., съгласно приложение № 2, неразделна част от Решението.

Приложение: Приложение 1 - Актуализация на Инвестиционната програма
м. август 2011 г.
Приложение 2 – План-сметка на специалната сметка за приходи от
приватизация по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол за 2011 г. актуализация
м. август 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 193
04.08.2011 г.

Осигуряване финансиране за изпълнение на :
Проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” и Проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. чрез ползване на дългосрочен кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Община Габрово да сключи договор/и за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проекти: BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”
и BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161PO001/1.4-05/2009”Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 7 130 000 лв.
(седем милиона сто и тридесет хиляди лева,00 ст.)
в т.ч.
- за проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”- 5 730 000 лв..
(пет милиона седемстотин и тридесет хиляди лева 00 ст.)
Включващ :
3 250 000.лв.(три милиона двеста и петдесет хиляди лева) за мостов кредит до възстановяването на средствата от Управляващия орган на ОПРР;
2 480 000 лв.(два милиона четиристотин и осемдесет хиляди лева) за осигуряване средства за собствения принос на Община Габрово за изпълнение на проекта.
- за проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”” за обезпечаване авансовите плащания по безвъзмездната помощ до възстановяването им от Управляващия орган на ОПРР - 1 400 000 лв.
(един милион и четиристотин хиляди лева 00 ст.)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване
- по проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност
- за мостов кредит до 20 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- за обезпечаване средства за собствения принос на Община Габрово за изпълнение на проекта до 51 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- по проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”
- за мостов кредит до 15 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата
- чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/006 и Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/007 и
- чрез собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Габрово по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/006 и Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/007 сключени с Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Габрово да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.


РЕШЕНИЕ № 194
04.08.2011 г.

Кандидатстване на Община Габрово по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”;
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”;
Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”,
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на следните два общински терена:
• кв. Борово - Велчевци - ПИ 14218.514.448 от кадастралната карта на град Габрово, община Габрово, като към настоящия момент предстои одобряване на регулационния план на терена;
• кв. Трендафил 1 - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – за обществено обслужване и жилищно строителство, кв. 41 по плана на гр. Габрово, I-ВИ етап, III-ТА част, съответстващ на поземлен имот ПИ с идентификатор 14218.501.930 по кадастралната карта на гр. Габрово.

2. Декларира, че Община Габрово:
• поема ангажимент да създаде съответната социална услуга;
• до приключване на строителните работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира със създаването на услугата;
• услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след създаването й;
• предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;
• сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта ще бъде използвана за предоставяне на социални услуги в общността, за период, не по-малък от 10 години, след приключване на дейностите по проекта;
• децата ще бъдат настанени в новосъзъздадената услуга в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта.

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

Приложения: 1. Копие на скица с обособен парцел № 448, находящ се в гр. Габрово,
ул. „Алеко Константинов”; ПИ 14218.514.448 по кадастралната карта
на град Габрово;
2. Копие на скица на терен, находящ се в гр. Габрово, кв. Трендафил 1,
ул. „Хризантема”; Акт за ОС No1308/13.01.2003г.; копие на скица No
4840/01.09.2008г. на поземлен имот 14218.501.930 по кадастралната
карта на град Габрово.


РЕШЕНИЕ № 195
04.08.2011 г.

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на собствениците

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, писмо №РД-07-900/17.06.2011 на Общинска служба „Земеделие” – Габрово и протоколно решение номер1/29.12.2008 на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ::

Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

1. землище Гарван
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ площ
027065
025012
021006 В1622/06.05.1992 6244/28.04.2011 027065
025021
021006 2.047
9.593
7.307 -
025033
- -
29.839
-

2. землище Поповци
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
100005
100019
100025
047085
088006 В0224/20.09.1991


4802/04.08.1992
В0180/18.09.1991 6243/15.04.2011


3042/16.10.1996
4469/05.11.2001 100005
100019
100025
047085
088006 1.300
1.800
0.199
0.546
3.655 -
-
-
-
- -
-
-
-
-

3. землище Враниловци
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
046016
042011
052006 В1006/16.01.1992
В1622А/06.05.1992 1924/13.06.1995
1924/13.06.1995 046016
042011
052015 6.170
12.973
4.727 -
-
052014 -
-
3.273

4. землище Лесичарка
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
036063 Ь315/14.11.1991 2308/06.02.1996 036063 2.906 - -

5. землище Гръблевци
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
031003
031007 ГР280/26.02.1992 6249/09.05.2011 031003
031007 0.901
2.017 -
- -
-

6. землище Мичковци
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
073003
076021
072005
081012
081016
080010 Ь1295/27.02.1992 6210/30.07.2010 073003
076021
072005
081012
081016
0800011 6.026
4.825
4.258
8.439
5.271
10.181 -
-
-
-
-
080012 -
-
-
-
-
19.165

7. землище Козирог
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ площ
094061 К313/25.02.1992 4021/19.08.1999 094061 2.543 -
-

8. землище Габрово
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ площ
14218.74.20
14218.74.23 Ь1100/24.02.1992 4214/04.09.2000 14218.74.519 1.060
0.552 14218.74.20
14218.74.23 11.785
0.057

9. землище Баланите
Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ площ
035061
035045 1737/21.01.1992 16/25.11.1992 035062 0.764
0.650 035061
- 5.316
-

РЕШЕНИЕ № 196
04.08.2011 г.

Опрощаване на дълг към държавата на Пенка Василева Петрова

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т.12 от КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Р България да не се опрощава дълга на Пенка Василева Петрова;
2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати комплектованата преписка до Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента.


РЕШЕНИЕ № 197
04.08.2011 г.

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг по проект №BG161РО001-1.4.07-0030 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.4-07/2010/031 от 23.06.2011 г., с продължителност 29 месеца

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг в размер на 166 249,67 лв. (сто шестдесет и шест хиляди двеста четиридесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи до 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95 % от общите допустими разходи по проект №BG161РО001-1.4.07-0030 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.4-07/2010/031 от 23.06.2011 г. по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013 с продължителност 29 месеца.
Общинският дълг се формира от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по проекта. Срокът за поемане на общинския дълг е до 23.01.2014 г.
Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 2, представляващо неразделна част от решението.

Приложения: 1. Копие от Протокол от проведено публично обсъждане по проект
№ BG161РО001-1.4.07-0030 „Изготвяне на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”, финансиран
по договор за безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.4-
07/2010/031 от 23.06.2011 г. по Оперативна програма "Регионално
развитие” 2007-2013.
2. Запис на заповед, съгласно одобрения проект.
3. Копие от стр. 3 и стр. 4 на Договор за безвъзмездна финансова
помощ ВG161PO001/1.4-07/2010/031 от 23.06.2011


РЕШЕНИЕ № 198
04.08.2011 г.

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 14218.307.179 по кадастралната карта на гр.Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Габрово РЕШИ:
1. Да се промени начинът на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
14218.307.179 по кадастралната карта на гр.Габрово, трайно предназначение на територията:земеделска; начин на трайно ползване: пасище; площ: 3369 кв.м., при граници: 14218.307.180, 14218.309.5, 14218.309.74 14218.309.151 14218.753.2 14218.753.3, 14218.753.1, 14218.307.178, от „пасище” в „ливада”.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Скица № 5874/03.08.2011г. от СГКК – Габрово
Предписание № 0000038 от 22.06.2011 г. на Областна дирекция по безопасност на храните-Габрово


РЕШЕНИЕ № 199
04.08.2011 г.

Допълнение към Решение № 6 от 28.01.2010 г. на ОбС – Габрово, във връзка с реализирането на трети етап на Националната програма „Глоб@лни библиотеки - България»

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с реализацията на третия етап на Национална програма «Глоб@лни библиотеки – България”, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Допълва към т. 3 на Решение № 6 от 28.01.2010 г. на Общински съвет – Габрово:
• Библиотеката при Народно читалище „Просвета – 1931” - с. Новаковци


РЕШЕНИЕ № 200
04.08.2011 г.

Изменение на решение № 175/21.07.2011 г. на ОбС Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Изменя точка 2 на Решение № 175/21.07.2011 г. на Общински съвет Габрово, както следва:

Увеличаването на капитала да стане за сметка на фонд Резервен на бюджета на Община Габрово за 2011 г.