Решения от № 152 до № 191

РЕШЕНИЕ № 152
21.07.2011 г.

Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект при изпълнение на 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП Околна среда 2007-2013

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. «б» от ЗВ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Дава съгласие кметът на Община Габрово да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на главен колектор 3, част от проект „Реконструкция на водоснабдителната и реконструкция/разширение на канализационната мрежи на гр. Габрово – етап 1” в рамките на проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, финансиран от ОП ”Околна среда 2007 – 2013 г.”, в дере BG1YN900R015, на основание чл.52, ал.1, т.3, буква «б» от Закона за водите и по реда на същия закон.

РЕШЕНИЕ № 153
21.07.2011 г.

Годишен отчет за резултатите от проведения следприватизационен контрол за 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 3 от ЗПСК, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема Годишен отчет за изпълнение на поетите от купувача ангажименти за 2010 г. на „ГАБРОВО ФАРМ” ЕООД, продадено от Община Габрово чрез явен публичен търг с договор за продажба № 715-ОССД-09 от 07.12.2009 г.

Приложения: 1. Годишен отчет за изпълнение на поетите от купувача ангажименти за
2010 г. на „ГАБРОВО ФАРМ” ЕООД
2. Протокол от заседание на Комисия за следприватизационен контрол
от 04.07.2010 г.

РЕШЕНИЕ № 154
21.07.2011 г.

Приемане на Стратегия за развитие на системата на средното образование на Община Габрово (2011 – 2015 г.)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема Стратегия за развитие на системата на средното образование на Община Габрово (2011 – 2015 г.)

Приложение: съгласно текста.

РЕШЕНИЕ № 155
21.07.2011 г.

Одобряване на паралелките от общинските училища, с брой ученици под установения с Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в групите в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, минимум, за учебната 2011/2012 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 1, т. 2 от Наредба № от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Одобрява за учебната 2011/2012 година паралелките, с брой ученици под установения минимум в общинските училища, както следват:
Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово
ІІ клас – една паралелка с 11 /единадесет/ ученици;
VI „а” клас – една паралелка с 15 /петнадесет/ ученици;
VI„б” клас – една паралелка с 16 /шестнадесет/ ученици;
VIІІ клас – една паралелка с 11 /единадесет/ ученици;
Основно училище „Христо Ботев”, гр. Габрово
VIІІ клас – една паралелка с 12 /дванадесет/ ученици.
VI Основно училище „Иван Вазов”, гр. Габрово
VIII клас – една паралелка с 10 /десет/ ученици.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес през учебната 2011/2012 година за паралелките по т. 1, да се осигурят от местни приходи на Община Габрово. Средствата се формират като разликата между норматива за минимален брой ученици в паралелките по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и действителният брой на учениците в паралелката се умножи с 20% от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на един ученик.

РЕШЕНИЕ № 156
21.07.2011 г.

Одобряване на Средищните училища в Община Габрово за учебната 2011/ 2012 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, обн. ДВ, бр. 29 от 17.04 2009 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. В Списъка на средищните училища за учебната 2011/2012 година да бъдат включени общинските училища, както следват:
1.1. Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово, ул. Христо Смирненски № 27.
Средищно училище за ученици от населените места на Община Габрово: с. Донино – 5 ученици; с. Велковци – 3 ученици; с. Армени – 1 ученик, с. Лисичарка - 1 ученик, с. Раховци – 2 ученици и с. Лоза - 1 ученик.
1.2. Основно училище „Христо Ботев”, гр. Габрово, бул. Столетов № 42.
Средищно училище за ученици от населените места на Община Габрово: с. Жълтеш – 9 ученици; с. Драганчета – 1 ученик; с. Чарково – 6 ученици.
1.3. Средно общообразователно училище „Райчо Каролев”, гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 48.
Средищно училище за ученици от населените места на Община Габрово: с. Гъбене – 3 ученици; с. Райновци – 5 ученици; с. Камещица – 3 ученици; с. Враниловци – 11 ученици; с. Николчевци – 2 ученици; с. Гарвани – 2 ученици; с. Гиргини – 5 ученици; с. Поповци – 21 ученици; кв. Войново – 8 ученици, с. Драгановци – 10 ученици, с. Новаковци – 1 ученик, с. Яворец - 15 ученици и с. Смиловци – 1 ученик.
1.4. Средно общообразователно училище „Отец Паисий”, гр. Габрово, кв. Трендафила. Средищно училище за ученици от населените места на Община Габрово: с. Парчовци – 4 ученици; с. Рязковци – 2 ученици; с. Поповци – 2 ученици; с. Донино – 2 ученици; с. Гиргини – 2 ученици; с. Драгиевци – 1 ученик и с. Драгановци – 1 ученик.
2. Задължава се Кмета на Община Габрово, в срок до 08.08.2011 г., да внесе в Министерство на образованието, младежта и науката мотивирано предложение, в съответствие с чл. 7 от ПМС № 84 от 06.04.2009 г. за включване на общинските училища по т. 1 от настоящото решение в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2011/2012 година.

РЕШЕНИЕ № 157
21.07.2011 г.

Даване на съгласие за заявяване и регистрация на марки, съдържащи наименованието „БОЖЕНЦИ”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за културното наследство и чл. 11, ал. 3 от Закона за марките и географските означения, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Изменя свое Решение № 51 от 10.03.2011 г., като същото добива следният вид:
Община Габрово да регистрира марка „БОЖЕНЦИ” на името на Община Габрово за всички класове с изключение на клас 29 на МКСУ в т.ч: мляко и млечни произведения; кисело мляко; млечни напитки (с преобладаващо съдържание на мляко); кефир (млечна напитка от ферментирало мляко); кумис (млечна напитка от ферментирало мляко на кобила); сирене, кашкавал; сметана; хранителни масла и мазнини и масло”;
2. Общински съвет Габрово дава съгласие „БОЖЕНЦИ” ЕООД, ЕИК 107545698 със седалище и адрес на управление гр. Габрово, община Габрово, с. Боженците представялвано от Николай Веселинов Кръстев да заяви и регистрира на територията на Р. България и чужбина на марки, представляващи или съдържащи наименованието „БОЖЕНЦИ” – изписано на кирилица и/или латиница за стоките от клас 29 на МКСУ в т.ч: мляко и млечни произведения; кисело мляко; млечни напитки (с преобладаващо съдържание на мляко); кефир (млечна напитка от ферментирало мляко); кумис (млечна напитка от ферментирало мляко на кобила); сирене, кашкавал; сметана; хранителни масла и мазнини и масло”.

РЕШЕНИЕ № 158
21.07.2011 г.

Отдаване под наем на общинско ведомствено жилище, на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да бъде предоставено под наем, за срок от 3 години, на Държавен куклен театър, общинско ведомствено жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 76, ет. 1, ап. 3, тристаен апартамент.
2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от вземане на настоящото решение да сключи писмен договор за отдаване под наем с ДКТ, гр. Габрово, представлявано от Директора му, съгласно т. 1.

РЕШЕНИЕ № 159
21.07.2011 г.

Продължаване срока на договор за наем на ученически бюфет за закуски в НУ “Васил Левски”, гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и т. 1 от Раздел І на договор за наем № 864-ОССД-07/14.09.2007 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Продължава срока на договор за наем на ученически бюфет за закуски в НУ “Васил Левски” № 864-ОССД-07/14.09.2007 г. с ЕТ “МАНДАЙС - Даниела Обрешкова”, представляван от Даниела Обрешкова Обрешкова, чрез упълномощения представител Мануела Обрешкова Обрешкова, до 31.05.2012 г.
2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от един месец след приемане на решението, да подпише анекс за продължаване срока на договора с наемателя.

РЕШЕНИЕ № 160
21.07.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.115, гр. Габрово, ул.” Ал. Керков” – ул. ”Роден край”/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1292 от 22.04.2009 г., вписан в том ІV-27, вх. № 1037/12.05.2009 г., партида 4271 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Габрово: ПИ 14218.509.115 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 1218 кв.м., при граници: ПИ 14218.509.101; ПИ 14218.509.361; ПИ 14218.509.83 и ПИ 14218.50.590, представляващ УПИ І – жил.строителство от кв.201 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ул.” Александър Керков” – ул. ”Роден край”, при начална тръжна цена 34 100.00 /тридесет и четири хиляди и сто/ лева без ДДС.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: 1. АОС № 1292/22.04.2009 г.
2. Скица

РЕШЕНИЕ № 161
21.07.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.588, гр. Габрово, ул. ”Роден край” – ул. ”Иван Димов”/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1294 от 14.05.2009 г., представляващ ПИ 14218.509.588 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 518 кв.м., при граници: ПИ 14218.509.589; ПИ 14218.509.81 и ПИ 14218.509.83, съответстващ на УПИ ІХ – жил.строителство от кв.192 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ул. ”Роден край” – ул. ”Иван Димов”, при начална тръжна цена 9 500.00 /девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1294 от 14.05.2009 г. и Скица

РЕШЕНИЕ № 162
21.07.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.589, гр. Габрово, ул. ”Роден край” – ул. ”Иван Димов”/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1291/22.04.2009 г., представляващ ПИ 14218.509.589 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 467 кв.м., при граници: ПИ 14218.509.588 и ПИ 14218.509.83, съответстващ на УПИ ХІ – жил.строителство от кв. 192 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ул. ”Роден край” – ул. ”Иван Димов”, при начална тръжна цена 7 200.00 /седем хиляди и двеста/ лева без ДДС.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1291/14.05.2009 г. и Скица

РЕШЕНИЕ № 163
21.07.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.560, гр. Габрово, кв. Лъката, ул. Дунав/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1185/27.08.2008 г., представляващ ПИ 14218.509.560 по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 275 кв.м., незастроен, при граници: ПИ 14218.509.539, ПИ 14218.509.537, ПИ 14218.509.538, ПИ 14218.509.536 и ПИ 14218.509.215, съответстващ на УПИ І – за обществено строителство от кв. 218 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, І част, кв. Лъката, ул. Дунав, при начална тръжна цена 61 050 /шестдесет и една хиляди и петдесет/ лева без ДДС.
Имотът се намира в Първа зона на гр. Габрово.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1185/27.08.2008 г. и Скица

РЕШЕНИЕ № 164
21.07.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с. Мичковци, общ. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот с номер 048002 /четиридесет и осем хиляди и две/, в местността „Друмкова долчина” в землището на с. Мичковци, с ЕКАТТЕ 48605 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и пет/, общ.Габрово, с площ от 36.799 дка/ тридесет и шест декара седемстотин деветдесет и девет кв.м./, при граници: имот № 048003 – нива; имот № 000118 – полски път; имот № 124018 – широколистна гора; имот № 048028 – нива; имот № 000103 – път ІV кл.; имот № 000458 – полски път; имот № 048004 – изоставена нива. Начин на трайно ползване – нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста, актуван с АОС № 1189/25.09.2008 г., при начална тръжна цена 44 100.00 /четиридесет и четири хиляди и сто/ лева.
Върху имота има следните ограничения:
11 Електропровод 20 кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1189 от 25.09.2008 г.
Скица

РЕШЕНИЕ № 165
21.07.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с. Поповци, общ. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот№ 108008 /сто и осем хиляди и осем/, находящ се в м.” КОПАКА”, землище с. Поповци с ЕКАТТЕ 57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет/, общ. Габрово, незастроен, с площ от 0.344 дка. /нула декара и триста четиридесет и четири кв.м./, при граници: имот № 108011- нива за строит., имот № 000193-полски път, имот № 000194-местен път; начин на трайно ползване: храсти; категория на земята при неполивни условия: пета. актуван с АОС № 1359/08.05.2003 г., при начална тръжна цена 1445.00 /хиляда четиристотин четиридесет и пет / лева .
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1359/08.05.2003 г.;
Скица

РЕШЕНИЕ № 166
21.07.2011 г.

Ползване на недвижим имот – частна общинска собственост за открит паркинг
/бул. “Столетов”, гр. Габрово/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 55 от ЗУТ, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4, чл. 52, ал. 4 и чл. 54 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се предостави на “ДЗАЛЛИ” ООД, гр.Габрово, да ползва част с площ 252 кв.м. от Урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство, кв. 28 и кв. 29 по плана на гр. Габрово, кв. Бичкиня – 85, 86, 91 и 92 част, с идентификатор 14218.533.4 по кадастралната карта, за открит временен паркинг за нуждите на дружеството за срок до реализиране на ПУП, но не повече от 5 /пет/ години от датата на сключване на договора, при цена от 8 016 /осем хиляди и шестнадесет/ лева без ДДС.
Стойността да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за разрешаване на ползването.
2. Задължава кмета на Община Габрово да сключи договор, в който се уточнят всички клаузи по експлоатацията на паркинга. Да се включи и задължително условие, с което да задължи “ДЗАЛЛИ” ООД да експлоатира временния паркинг без да събира такса и без да го използва за други комерсиални цели.
3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 167
21.07.2011 г.

Одобряване Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Северна зона Габрово /обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари, кв. Тончевци/ в цифров и графичен вид

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Одобрява “Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Северна зона Габрово /обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари, кв. Тончевци/ в цифров и графичен вид”.
2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

Приложение: 1 бр. CD – цифров вид на ПРЗ /ПР и ПЗ/ и обяснителна записка

РЕШЕНИЕ № 168
21.07.2011 г.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ГАБРОВО” – Габрово върху УПИ I – спортен терен от кв. 36 по действащия план на кв. Трендафила 1, гр. Габрово – I етап, III част /кв. Трендафил 1/

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 73, ал. 4 от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, чл. 8, ал. 1, т. 1 и 4, във връзка с чл. 6, т. 1 от Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности, издадена от министъра на финансите и председателя на държавната агенция за младежта и спорта, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху УПИ І - спортен терен от кв. 36 по действащия план на кв. Трендафила 1, гр. Габрово – І етап, ІІІ част - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1507/23.02.2004 г. на Сдружение „Футболен клуб Габрово”, гр. Габрово за изграждане на проектирания от Община Габрово „Тренировъчен спортен комплекс кв. „Трендафила” от сдружението с финансовата помощ от страна на Министерството на физическото възпитание и спорта, съгласно Наредба № Н – 1 за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности за срок от 10/десет/ години.
2. Задължава кмета да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху описания в т. 1 на настоящото решение имот, съобразен с изискванията на ЗОС, ЗУТ, ЗФВС, НРПУРОИ, Наредба № Н-1, договора с МФВС и писмо вх. № РД - 01-01-58/07.06.2011 г. от Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ГАБРОВО” – Габрово. В случай, че в 12-месечен срок от вземане на настоящото решение Министерството на физическото възпитание и спорта не одобри проекта и не предостави финансови средства, сключеният договор се прекратява. Договорът се прекратява и при прекратяване на финансирането от МФВС на проекта.

Приложения: 1. АОС№1507/23.02.2004г.;
2. Скица по действащия план на гр.Габрово;
3. Копие от идеен проект;
4. Удостоверение за актуално състояние относно регистрацията на
сдружение”ФУТБОЛЕН КЛУБ ГАБРОВО”;
5. Удостоверение №016/30.06.2009г. относно вписване в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска целза осъществяване
на общественополезна дейност

РЕШЕНИЕ № 169
21.07.2011 г.

Решение за изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут за нуждите на одобрен инвестиционен проект „Канализация западна зона гр. Габрово, клон Русевци, Киевци”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут за нуждите на проект „Канализация западна зона гр. Габрово, клон Русевци, Киевци” в имот с идентификатор 14218.29.36, с НТП-пасище, община Габрово.
2. Срокът на валидност на предварителното съгласие определяме на 20 години.

Приложения: 1. Извадка от кадастрална карта на гр. Габрово.
2. Таблица на засегнатите имоти от ПУП-ПП.

РЕШЕНИЕ № 170
21.07.2011 г.

Дарение на движими вещи – частна общинска собственост
на Спортен клуб „Надежда – Габрово”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4, във връзка чл. 35, ал.5 и 6 от ЗОС, чл. 46, ал. 2, т. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дарява на Сдружение с обществено полезна дейност в обществена полза Спортен клуб „Надежда – Габрово”, с Председател Красимир Григоров Илиев, с адрес на управление ул. Георги Илиев № 29, вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под партида № 60, том 9, стр. 186, по фирмено дело № 53/2009 г. Удостоверение от ГОС от 02.03.2011 г., за нуждите на клуба, инвентар, както следва:
- Шведска стена - 2 бр., заведени в инвентарните книги на Община Габрово в склад „Др. активи” от ОУ „Н. Войновски”, по сметка 99096-15-338, под инвентарен № 7. Движимите вещи са заведени в счетоводните книги на Община Габрово с единична стойност в размер на 9,63 лв. /девет лева и 63 ст./, с обща стойност в размер на 19,26 лв. /деветнадесет лева и 26 ст. /.
2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от приемане на решението, да предприеме действие по сключване на договор за дарение по смисъла на чл. 46, ал.2, т.4 от НРПУРОИ със Спортен клуб „Надежда – Габрово”, със седалище гр. Габрово, ул. Георги Илиев № 29, Булстат 175839661, с Председател - Красимир Григоров Илиев.

РЕШЕНИЕ № 171
21.07.2011 г.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Международна социална служба-България” – гр. Велико Търново, върху имот - частна общинска собственост /ул. Р. Каролев №2/

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Фондация „Международна социална служба - България” – гр. Велико Търново, със седалище бул. България № 24, гр. В. Търново, ЕИК 104599609, с представител Д-р Събина Тодорова Събева – изпълнителен директор, върху части от имот – частна общинска собственост, находящи се в гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 2, ет. 3, кабинет № 30 първи по ред от дясно, вляво от стълбищната клетка, с площ от 12.40 кв.м и кабинет № 31 – първи по ред от ляво, вдясно от стълбищната клетка, с площ от 11.56 кв. м., за срок до 31 декември 2011 г. за изпълнение на дейностите по проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България”, финансиран от УНИЦЕФ и за провеждане на обучение – групова работа с кандидатите за приемни семейства.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след приемане на решението да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор.

РЕШЕНИЕ № 172
21.07.2011 г.

Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост – представляващ ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, съвпадащ с УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв. 278, гр. Габрово- ІІІ /трети/ етап, І /първа/ част

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 3 и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се учреди възмездно право на строеж, чрез публичен търг с явно наддаване върху ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, съвпадащ с УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв. 278, гр. Габрово- ІІІ /трети/ етап, І /първа/ част, при граници: ул.о.т. 1250-1250а; улица без осови точки;пешеходна улица; ул.о.т.1250д-1250, отреден за жил. строителство и обществено обслужване, актуван с АОС № 661 от 10.05.2007 г. вписан в том ІХ-25 с вх. № 2319/16.05.2007 г. като отстъпеното право на строеж може да бъде с разгъната застроена площ 4 200 кв.м., средно застрояване с максимална височина до 15 м.
Начална тръжна цена 562 275 /петстотин шестдесети две хиляди и двеста седемдесет и пет/ лева или 134 лв/кв.м.
В РЗП не е включена застроена квадратура на сутерен и при проектиране на такъв, квадратурата му, както и тази над 4200 кв.м. да се заплатят след одобряване на проекта на обекта по цената, достигната на търга. Отклонение в РЗП /без сутерен/ се допуска, но не повече от 10%.
Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово.
Изместването на евентуално налични подземни комуникации е за сметка на приобретателя.
Приобретателят дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в двумесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Актуализирана скица № 5687/07.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ № 173
21.07.2011 г.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ -1908” с. Гарван, върху имот - частна общинска собственост – едноетажна сграда с метална конструкция в с. Николчовци, община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5, и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанка цел, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ -1908” с. Гарван, със седалище с. Гарван, община Габрово и ЕИК 107596340, вписано с Решение № 83 от 25.02.2008 г., по ф.д. №3/2008 г., том 8, стр. 29, партида 10 по описа на ГОС с представител Росица Николаева Колева – секретар, представляваща читалището по Решение № 54 от 31.03.2010 г. на същия съд, върху имот частна общинска собственост, актуван АОС № 556/28.04.1998 г., представляващ едноетажна сграда с метална конструкция, построена в УПИ – за клуб и магазин от кв. 17, по плана на с. Николчовци, общ. Габрово, със ЗП 140,00 кв.м., за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на договора, за изпълнение на дейностите на читалището - проучване на стари местни обичаи и тяхното възпроизвеждане, организиране и честване на празници и ритуали, поддържане на седмичен център за членовете на читалището с предварително подготвена план-програма и др.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила на решението, да предприеме действие по издаване на заповед за учредяване безвъзмездно право на ползване и сключване на договор по смисъла на чл. 73, ал. 6 от НРПУРОИ.

РЕШЕНИЕ № 174
21.07.2011 г.

Одобряване на управител на “Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 15, чл. 27, ал. 3 и чл. 28 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Одобрява Десислав Иванов Досев за управител на “Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово.
2. Одобрява договора за възлагане на управление на „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово.
3. Приема актуален Учредителен акт в частта управляващ и представляващ дружеството.
4. Задължава Кмета в двуседмичен срок от приемане на настоящото решение да сключи договор с одобрения за управител.
5. Прекратява договора за възлагане на управлението на „Общински пътнически транспорт” ЕООД с Даниел Димитров Попандреев, считано от датата сключване на договор с новоизбрания управител

Приложение: 1. Протокол от 24.06.2011 г. на конкурсната комисия /без приложения
към него/
2. Договор за възлагане на управление на „Общински пътнически транспорт” ЕООД
3. Учредителен акт

РЕШЕНИЕ № 175
21.07.2011 г.

Увеличаване на капитала на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 148. ал. 1, т. 1 и чл. 140 от Търговския закон, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Ефективно увеличава основния капитал на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово със сумата от 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лв. чрез увеличаване на дяловете или от 341 240 лв. на 491 240 лв., разпределен на 49 124 дяла с номинална стойност от 10 лв. всеки един.
2. Увеличаването на капитала да стане за сметка на Общинския бюджет.
3. Задължава Управителя на дружеството да извърши всички действия по вписване промените в търговския регистър в законоустановените срокове.
4. Приема учредителен акт на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово с отразените промени в частта на капитала.

Приложение: Учредителен акт на “Общински пътнически транспорт” ЕООД –
Габрово

РЕШЕНИЕ № 176
21.07.2011 г.

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на «Хлебозавод» ООД, гр. Габрово, Павлина Цанева - общински съветник да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 01.08.2011 г. от 10,00 ч. в Административната сграда на дружеството в гр. Габрово, ул.”Никола Войновски” № 146 при предварително определен дневен ред, както следва:
По т. 1 – Вземане на решение за отпускане на „Хлебозавод” ООД да ипотекира следните сгради:
Сграда 14218.514.288.1 със застроена площ 265 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.2 със застроена площ 732 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.3 със застроена площ 344 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.4 със застроена площ 239 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.5 със застроена площ 574 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.6 със застроена площ 138 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.7 със застроена площ 279 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.8 със застроена площ 324 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.9 със застроена площ 103 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.10 със застроена площ 36 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.11 със застроена площ 123 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.12 със застроена площ 386 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.13 със застроена площ 68 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.14 със застроена площ 31 кв.м.;
Упълномощаване на управителя да подпише договор за ипотека, както и да подпише договор за встъпване в дълг в полза на „ЕКЗОТИК 2000” ООД, гр. Ст. Загора.
- ПРОТИВ Вземане на решение за отпускане на „Хлебозавод” ООД да ипотекира следните сгради:
Сграда 14218.514.288.1 със застроена площ 265 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.2 със застроена площ 732 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.3 със застроена площ 344 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.4 със застроена площ 239 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.5 със застроена площ 574 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.6 със застроена площ 138 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.7 със застроена площ 279 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.8 със застроена площ 324 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.9 със застроена площ 103 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.10 със застроена площ 36 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.11 със застроена площ 123 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.12 със застроена площ 386 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.13 със застроена площ 68 кв.м.;
Сграда 14218.514.288.14 със застроена площ 31 кв.м.;
Упълномощаване на управителя да подпише договор за ипотека, както и да подпише договор за встъпване в дълг в полза на „ЕКЗОТИК 2000” ООД, гр. Ст. Загора.

По т.2 – Вземане на решение на общото събрание за учредяване на залог върху ДМА в полза на отпусната кредитна линия на «ЕКЗОТИК 2000» ООД, гр. Ст. Загора
- ПРОТИВ Вземане на решение на общото събрание за учредяване на залог върху ДМА в полза на отпусната кредитна линия на «ЕКЗОТИК 2000» ООД, гр. Ст. Загора
По т.3 – Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г. и 2010г.
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предложеното решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г. и 2010г.

2. Задължава представителят на Община Габрово, Павлина Цанева в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: 1. Покана

РЕШЕНИЕ № 177
21.07.2011 г.

Приватизация на 30 351 броя дялове от “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД представляващи 100 % от капитала на дружеството, чрез публичен търг с явно наддаване

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, и чл. 5, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се приватизира чрез публичен търг с явно наддаване от 14,00 ч., който да се проведе в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ, на 17-я ден от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”, 30 351 броя дялове от “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД представляващи 100 % от капитала на дружеството със седалище гр. Габрово, адрес на управление: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев-детския № 1. Предмет на дейност: стерилизация на болничен инвентариум и оперативно работно облекло, експлоатация на поддръжка на парови стопанства, строителни дейности, хранене, изпиране и дезинфекция на болнично бельо и други дейности, незабранени със Закон. В капитала на дружеството са апортирани два недвижими имота представляващи:
- Самостоятелен обект, законно построен с идентификатор 14218.514.72.20; 14218.514.72.37, 14218.514.72.38 предназначен за пералня на един етаж, със застроена площ 470 кв.м;
- Самостоятелен обект, законно построен с идентификатор 14218.514.72.24 предназначен за дезкамера на един етаж, недействаща, ЗП63 кв.м., при граници: ПИ № 14218.514.72 ; северозапад – сграда с идентификатор 14218.514.72.23.
Обектите ще се продават с отстъпеното право на строеж върху ПИ № 14218.514.72.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 140 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване- 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в размер на 20 000 лв, да се внесе по набирателна сметка с IBAN № BG52STSA93003305016910, BIC код на“Банка ДСК” е STSABGSF, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
2.4. Тръжната документация ще се получава от следващия ден, след датата на обнародване на това решение в Държавен вестник, в центъра за информация и услуги на гражданите, срещу представяне на документ за внесена такса от 800 лв. без ДДС в касата на Общината, но не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.
2.5.Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден, но не по късно от 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга, след закупуване на тръжната документация.
2.7. Начин на плащане- изцяло на една вноска и разплащане изцяло в левове - без използване на други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба на обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на кандидати на 17-я ден от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”, да се проведе нов търг, при същите условия на 42– я ден от обнародването на настоящето решение в ДВ. Тръжната документация ще се получава до деня предхождащ датата на търга, срок за подаване на предложенията - до 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.
5. Решението да се обнародва в двумесечен срок в Държавен вестник и се публикува в два централни ежедневника и един местен вестник.
6. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение № 136/24.06.2004 г. на Общински съвет Габрово.

Приложение: Препис-извлечение по точка 2 от 05.07.2011 г. на КП
Тръжна документация

РЕШЕНИЕ № 178
21.07.2011 г.

Предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост “АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО”, находящ се в сградата на Дом на хумора и сатирата, ул.”Брянска” № 68, гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 38 от Закона за концесиите,Общински съвет Габрово РЕШИ:

Открива процедура за предоставяне на концесия за обект публична
общинска собственост с предмет на изпълнение на услуга „Управление и експлоатация на услуги с музикално-артистичен характер и търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент, съответстващ за Бар-клуб в самостоятелен обект - “АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО” с идентификатор 14218.504.408.9.2, находящ се в сградата Музей „Дом на хумора и сатирата” на ул.Брянска № 68, гр. Габрово, на риск на концесионера и извършване на ремонт и частична реконструкция”

1. Обект и предмет на концесията
Обект на концесията за услуга по смисъла на чл. 4 от Закона за концесиите /ЗК/ е недвижим имот- АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО, находящо се в Дом на хумора и сатирата с идентификатор 14218.504.408.9.2 по влязла в сила кадастрална карта на град Габрово, представлява самостоятелен обект за културна и обществена дейност на две нива – ниво 1 с площ 1 166 кв.м. и ниво 2 с площ 406 кв.м. при граници на:
първо ниво: отгоре – музей „ДХС”, 2 ниво и покрив; отдолу – обслужващи помещения на музей „ДХС” и терен; изток – пешеходна алея, двор и трафопост; запад – асансьор, фоайе, ЗХР, стълбище, фоайе, санитарен възел /мъжки тоалетни/, карнавална работилница, товарен асансьор и стълбище; север – трафопост, ул. О.Т. 683-684, стълбище, товарен асансьор, санитарен възел; юг – английски двор към ул. д-р Василиади, асансьор, фоайе, санитарен възел, товарен асансьор;
и второ ниво: отгоре – музей „ДХС” и покрив; отдолу – 1 ниво; изток – двор и музей „ДХС”; запад – музей „ДХС”; север – музей „ДХС”; юг – двор, асансьор, музей „ДХС” .
Обект „АРТ ВАРИЕТЕ” – Габрово с предназначение за културна и обществена дейност попада в сграда № 9, построена в ПИ 14218.504.408 по кадастралната карта на гр. Габрово. Концесионната територия обхваща самостоятелен обект “АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО”, находящ се в сградата Музей „Дом на хумора и сатирата”.Обектът следва да бъде ремонтиран и частично реконструиран от концесионера със собствени средства с (или без) участието на подизпълнители.
Предмет на концесията е услуга, съгласно чл. 2, ал. 3, т. 2 от Закона за концесиите в застроен недвижим имот – публична общинска собственост, от обществен интерес, на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата по чл. 4 от Закона за концесиите. Към основния предмет на концесията се включва: извършването на ремонт и частична реконструкция на обекта на концесията, като рискът от осъществяването на тези дейности тежи върху концесионера.
2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на
концесията.
Основните стопански дейности, които ще бъдат осъществявани с обекта на концесия са услуги с музикално-артистичен характер и търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент, съответстващ за Бар-клуб услуги.
Прогнозни дейности, които се разрешават при управлението на обекта на концесията:
услуги с музикално-артистичен характер - организиране на музикално-артистични програми, забавни концертни и театрални програми, хумористични, детски и младежки събития, кино комедийни прожекции и други прояви.
търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент, съответстващ на бар-клуб - алкохолни и безалкохолни напитки, кухненска и сладкарска продукция и др.
допълнителни услуги – свързано с търговската дейност е възможно сервиране на открито - сезонно ползване на прилежащата площадка и алея при входа от изток към ул. „Аврам Гачев”, след провеждане на процедура за разрешаване на сервиране на открито.
Планираните дейности и услуги, както и последващи промени, да се съобразяват с изискванията за съвместното функциониране с ДХС.
Услуги с музикално-артистичен характер, които трябва да бъдат организирани в обекта на концесията:
мероприятия, свързани с традиционния Карнавал;
прожекции на комедийни филми и организиране на кинофестивали;
организиране на сатирични спектакли
организиране и провеждане на:
забавни, празнични, музикално-артистични и вариетни програми;
мюзикъли, театрални и моно-спектакли;
камерни концерти, акустична китара, пиано-бар;
клубни музикални прояви – с клубни групи и изпълнители, професионални, самодейни, нови имена, рок и ретро-партита с гост – изпълнители;
гостувания на известни ТВ шоута;
изяви на самодейни състави, артистични трупи и изпълнители на народен хумор и автентични народни обичаи, танци, фолклор;
всякакви мероприятия с хумористичен и комедиен характер, отговарящи на културата на съвременното общество.
Минимални изисквания за видове мероприятия:
сатирични и театрални спектакли;
моно-спектакли.
Предложените видове артистични дейности и техният брой ще бъдат част от критериите за класиране на кандидатите.
3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности:
Концесионната територия обхваща застроен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ : част от приземния етаж на сграда Дом на хумора и сатирата с площ 1166 кв.м и част от партерния етаж на същата сграда с площ 406кв.м - галерия към приземен етаж на Вариетето. Концесионната територия съгласно чл. 13, ал.1, т. 2 от ЗК попада в категорията на обектите от обществен интерес, публична общинска собственост, които служат за задоволяване на обществени потребности от местно значение.
Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията, включително и върху принадлежностите.
Прилежаща инфраструктура: съвкупността от технически съоръжения и линейни мрежи на транспорта, водоснабдяването, канализацията и енергоснабдяването, изградени около и в имота, не са включени към обекта на концесията. От значение за осъществяването на правата на концесионера във връзка с прилежащата инфраструктура, е единствено присъединяването на обектите към градската ВиК и електрическа мрежа. Районът около обекта на концесията е благоустроен и има изградена техническа инфраструктура.
4. Срок на концесията - 20 години.
5. Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на концесионния договор.
6. Условия за осъществяване на концесията - извършването на задължителните ремонтни дейности и частична реконструкция на обекта на концесията .
7. Основни права и задължения по концесионния договор:
7.1. Права и задължения на концедента:
7.1.1. Концедентът има право:
- да получава договореното концесионно плащане в сроковете и при условията, описани в концесионния договор;
- да контролира изпълнението на задълженията по договора, като за целта има право на достъп до обектите и на информация за осъществяваните дейности;
- да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него задължения, както и условията на предоставената концесия;
- да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от концесионера;
- да иска изменение на договора за концесия при настъпване на условията, предвидени в Закона за концесиите;
- да получи обезщетение в размер на едногодишно концесионно плащане в случай на предсрочно прекратяване на договора едностранно от концесионера или по негова вина;
- да усвои гаранциите за изпълнение в случаите, предвидени в договора.
7.1.2. Концедентът се задължава:
- да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор;
- да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни програми и работен проект;
- да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на дейностите, съставляващи съдържанието на концесионното право на експлоатация в обекта на концесия;
- да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните актове за това.
7.2. Права и задължения на концесионера
7.2.1. Концесионерът има право:
- да експлоатира, управлява и поддържа обекта на концесията (без да получава компенсации);
- да ползва по време на договора предоставения му обект на концесията за дейностите и услугите, визирани в договора;
- да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията;
- да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот инженерна инфраструктура;
- да иска изменение на договора за концесия при настъпване на условията, предвидени в Закона за концесиите;
- да възстанови обекта на концесията след случаи на непреодолима сила;
- при последващо възникване на опасност за околната среда, човешкото здраве или обществения ред да бъде своевременно уведомяван от страна на концедента, респ. да получи констатациите от компетентния орган, установил наличието на тези обстоятелства;
- да сключва договори с подизпълнители за осъществяване предмета на концесията, без да може да им прехвърля правата и задълженията си /при изрично съгласие от концедента/;
7.2.2. Концесионерът се задължава:
-да изготви инвестиционни проекти за извършването на задължителните ремонтни дейности и частична реконструкция на обекта „Арт вариете Габрово”;
-да извърши със свои средства и на свой риск необходимите СМР по предварително одобрените проекти;
- да спазва нормативните изисквания, свързани с опазване на околната среда, човешкото здраве и обществения ред;
- да финансира отстраняването на нанесените в резултат от дейността му щети на околната среда;
- да предоставя възможност и осигурява условия за извършване на текущ контрол от страна на концедента по изпълнение на договора, вкл. за ползването на обекта по предназначение;
- да полага грижа на добър стопанин за обекта на концесията и да поддържа обекта на концесия, в състояние, годно за експлоатацията му;
- да изготвя и представя ежегодно за съгласуване с концедента инвестиционна програма, като срокът за представяне е до 30 септември на предходната година. За първата година, срокът за представяне е 30 /тридесет/ дни от момента на подписване на настоящия договор. След съгласуването й с концедента програмата става неразделна част от договора;
-з а наложителни ремонтни работи и извършване на необходими подобрения във връзка със стопанската експлоатация на обекта, невключени в инвестиционната програма, концесионерът следва своевременно да извести концедента и да изиска предварителното му съгласие за реализирането им.
За извършените подобрения се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от концесионера и концедента или надлежно упълномощени техни представители;
- при прекратяване на концесионния договор, след изтичане на определения срок или предсрочно, да предаде обекта в състояние, годно за ползване и отговарящо на нормативните изисквания за безопасност и за опазване на околната среда;
- концесионерът е длъжен да получава, подновява или удължава необходимите разрешения, свързани с предмета на концесията /ако се налагат такива/;
- да спазва условията за контрол върху дейността в обекта и да поддържа в изправност техническото му състояние и съоръженията към него съгласно изискванията на Гражданска защита и с оглед опазване на околната среда;
- да сключи за своя сметка застраховка върху обекта на концесията в полза на концедента;
- да предава на концедента доклади и информация относно изпълнението на договора, в съответствие предвидените в него изисквания на концедента;
- да води и съхранява документацията и информацията за дейностите по концесията, като след прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да предаде цялата информация на концедента и да не предоставя достъп до нея на трети лица, освен с изричното съгласие на концедента;
- да обезпечи както организационно-технически, така и финансово, отстраняването на нанесените при изграждането и/или разширяването, и/или реконструкцията, и/или рехабилитацията, както и експлоатацията на обекта на концесията екологични щети. На основата на решение на концедента, последният може да предвиди концесионни компенсации за изпълнение на това задължение;
- да извършва концесионно плащане;
- да заплати гаранции по вид, размер и срок, определени от концедента;
- да изготвя и съгласува с концедента всички необходими или свързани с изграждането и функционирането на обекта на концесията инженерни и технически проекти и техните актуализации, екологически и инвестиционни програми и други;
- да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
- да не се разпорежда и обременява обекта на концесията и свързаните с нея права, в това число да ги отдава под аренда, наем или да внася ползуването им в дружества, в това число и граждански с трети лица;
- да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или да застрашат обекта на договора;
- да използува обекта на концесията само за посоченото в договора предназначение и изчерпателно посочените дейности, като извършването на каквато и да е друга дейност, неупомената в договора, да става само след изменението му по взаимно съгласие на страните;
-да организира музикално-артистични програми, чиито минимален брой годишно е предложен в проекто-програмата на концесионера в документацията за участие.
- да дава достъп до имота на длъжностни лица или оправомощени от концедента лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност;
- при настъпване на извънредни обстоятелства да търпи временното използуване на концесионната площ от трети лица, поименно посочени от концедента, без право на обезщетение за това;
- да поддържа чистотата на обектите в границите на концесионната територия;
- да не допуска действия от трети лица и да не предявява претенции за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства;
- да предостави на концедента след изтичане срока на договора подобренията в обекта безвъзмездно;
- ежегодно да плаща такса смет и данък сгради.
8.Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от
подизпълнители
Концедентът не поставя ограничения.
9. Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на трети лица от концесионера. Концесионерът може да предоставя дейности по експлоатацията и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители, след писмено съгласуване с концедента.
10.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионния договор:
*Определя парична гаранция за изпълнение на задължения по договора за концесия в размер на 100 % от годишната концесионна вноска, която да бъде внесена от концесионера в срок до датата на подписване на договора, като начина на внасяне се определя в концесионния договор. Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор. При прекратяване на концесионния договор от страна на концесионера по негова вина, гаранцията остава в полза на концедента. При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера.
*Определя гаранция под формата на Запис на заповед в размер на предложената от участника определен за концесионер годишно концесионно плащане, гарантиращ заплащането на годишното концесионно плащане за третата година от сключване на договора, представена до датата на подписване на концесионния договор.
*Определя гаранция за обезпечаване на задължението за изпълнение на инвестиционната програма – 5% от стойността на съгласуваните с концедента инвестиционни разходи за годината на изпълнение на инвестиционната програма; паричната гаранция се внася в 30-дневен срок от сключване на концесионния договор; след получаване на разрешение за ползване на обекта, концесионера получава обратно внесената парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната програма.
11.Условия и форма за извършване на концесионното плащане
*Еднократно парично концесионно плащане е платимо от концесионера в 10-дневен срок от подписването на концесионния договор в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/ без ДДС.
*Периодично парично концесионно плащане
През първата и втората година – не се дължи /период за ремонт и частична реконструкция на обекта на концесията /. За третата година от договора - в размер на 40% от получения финансов резултат от концесионната дейност преди данъчно облагане, но не по-малко от предложената от участника определен за концесионер годишно концесионно плащане, дължимо на две равни вноски, както следва:
първа вноска - до 31.05. на текущата година
втора вноска - до 30.11. на текущата година
Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година с инфлационния индекс за предходната година, определен от НСИ.
За всяка следваща година на концесията периодичните годишни концесионни плащания се определят в размер на 40% от получения финансов резултат от концесионната дейност преди данъчно облагане за предходната година, но не по-малко от актуализираното годишно концесионно плащане, определено в настоящото решение.
При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно плащане или неплатеният остатък.
Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път.
Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната не се предвиждат.
Концесионерът е длъжен при извършването на ремонтните дейности в обекта на концесията и при управлението и поддържането им да спазва действащата нормативна уредба, свързана с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на обществения ред, включително действащите наредби, приети от Общински съвет – Габрово и заповеди на Кмета на община Габрово.
Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат.
Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.
Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени - не се предвиждат.
Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде определен чрез открита процедура.
Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:
*Срок за проектиране и извършване на ремонтната дейност и частичната реконструкция, но не по-дълъг от 24 месеца за пълно завършване на инвестиционната програма – с относителна тежест 20 на сто.
*Инвестиционно предложение с относителна тежест 20 на сто, включващо най-малко инвестиционна програма с разчетена инвестиция в направления, съгласно документацията за участие, в размер не по-малък от 471 500 лв. без ДДС за първите две години /преходен период/ от срока на концесията.
*Предложение за фиксираната част на годишните концесионни плащания с относителна тежест 10 на сто.
*Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяната обществена услуга – организиране на музикално-артистични програми /сатирични и театрални спектакли; моно-спектакли; вариететни програми; клубни музикални прояви/ по видове и брой, посочени в програмата на кандидата годишно - с относителна тежест 50 на сто.
Критерии за формиране на комплексната оценка на офертите и тяхната относителна тежест:
Формула за оценка
К= К1+К2+К3+К4
Където:
К1 – срок за проектиране и извършване на ремонтната дейност и частичната реконструкция, но не по-дълъг от 24 месеца–20 точки.
На предложението с най-кратък срок за проектиране, съгласуване, извършване на на ремонтната дейност и частичната реконструкция и въвеждане в експлоатация се поставят максимален брой точки. Останалите предложения получават точки, пропорционални на предлагания размер, отнесени към това в офертата с най-кратък срок. На участник предложил по-дълъг период от 24 месеца се присъждат 0 точки.
Изчисляването се извършва по следната формула:
К1 = (Срмин / Сpу) х 20,
където:
Срмин – е най-краткия офериран срок за изпълнение от участниците,
Сру – е офериран срок за изпълнение на конкретен участник в месеци
К2 – стойност на инвестиционните предложения- 20 точки, която включва :
иинвестиционните разходи за на ремонт и частична реконструкция на обекта на концесията – задължителни, в т.ч.: изготвяне и съгласуване на инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията; извършване на на ремонтна дейност и частична реконструкция; съгласно представен проект – концепция, прединвестиционно проучване, гаранции за изпълнението и в срок въвеждането на обекта в експлоатация – 20 точки.
На предложението с най-ниска стойност на инвестиционните разходи за изграждане на обекта се поставят максимален брой точки.
Изчисляването се извършва по следната формула:
К2А = (Цмин / Цу) х 20
където
Цмин е най-ниския размер на оферирана цена за изграждане на обекта на концесията в процедурата
Цу е оферираният размер на инвестицията на конкретния участник в лева.
К3 – Размер на годишното концесионно плащане, след изтичане на предвиждания гратисен период – 10 точки
На предложението с най-висок размер на годишното концесионно плащане се поставят максимален брой точки. Ако размерът на предложението на годишното концесионно плащане е под определената сума от 7 000 лв. без ДДС, то същият получава 0 точки.
Изчисляването се извършва по следната формула:
К3 = (РКП у/ РКП макс) х 10
където
РКПу – размер на концесионно плащане предлагано от участника
РКПмакс – най-високото предложено плащане.
К4 – Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на предоствяната обществена услуга при експлоатацията на бар-вариетето (обекта на концесията) по предназначение, което се доказва чрез програмата на кандидата - 50 точки.
Изчисляването се извършва по следната формула:
К4 = К4А + К4Б, където:
К4А – предложени видове музикално-артистични програми - сатирични и театрални спектакли; моно-спектакли; вариететни програми; клубни музикални прояви и др. с тежест 20 точки
Начален критерий – 2 вида артистични програми.
Аритметична прогресия с база 10 и възможни стъпки 7 броя.
Граница на коефициента 10 до 20 точки

Стъпка Видове програми в брой К4А
1 2 10
2 3 12
3 4 14
4 5 16
5 6 18
6 7 20
6 8 20
6 9 20
6 10 20
К4Б – предложен общ брой годишно музикално-артистични програми с тежест 30 точки
Начален критерий – 4 броя годишно.
Аритметична прогресия с база 2 и възможни стъпки 11 броя.
Граница на коефициента 10 до 30 точки
Стъпка Брой програми годишно К4А
1 4 10
2 5 12
3 6 14
4 7 16
5 8 18
6 9 20
7 10 22
8 11 24
9 12 26
10 13 28
11 14 30
18.Размер и начин на плащане на депозит за участие в процедурата за предоставяне на концесия в размер на 700 лева, платима по набирателна сметка на Община Габрово.
19. Критерии за подбор, съгласно Закона за концесиите (ЗК):
19.1.1.Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
Изисквания:
притежаването на опит участника през последните 5 календарни години, преди датата на подаване на офертата в :
а) услуги с музикално-артистичен характер /организиране на музикално-артистични програми, забавни концертни и театрални програми, хумористични, детски и младежки събития, кино комедийни прожекции и други прояви/ ;
б) търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент, съответстващ на бар-клуб
в) дейности индентични или сходни с дейности, които допринесят за подобряване обслужването на населението.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице на критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност" следва да отговаря най-малко един участник в обединението.
19.1.2.Изискуеми документи:
а)документ за професионална квалификация или друг идентичен документ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, през последните 5 календарни години преди датата на подаване на офертата и/или
б)доказателства за опит в извършването на стопанските дейности или сходни на тях по - списък-декларация на изпълняваните договори през последните 5 календарни години с описани основните елементи на договорите: вид и обем на осъществяваните дейностите и/или услуги, дата на подписване, възложител, стойност; лицензни, разрешителни, писма за потвърждение или други документи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
19.2. Икономическо и финансово състояние:
19.2.1. Изисквания:
19.2.1.1. регистриран основен капитал на участника не по-малко от 5000 лв.
19.2.1.2. балансова и/или пазарна стойност на активите на участника не по-малко от 150 000 лв, която се удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители;
19.2.1.3.приходи за поне една от последните 3 години, преди датата на подаване на офертата в размер на не по-малко от 200 000 лв. – представят се годишни финансови отчети на участника за последните три години.
В случай, че участника в процедурата е обединение , което не е юридическо лице на критерия "Икономическо и финансово състояние" следва да отговаря най-малко един от участниците в обединението.
19.2.2. Изискуеми документи:
19.2.2.1. заверени от представляващия дружеството копия на пълни годишни финансови отчети и отчети за приходите и разходите за последните 3 години, и/или пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители, доказващи изискванията по т.19.2.1.2 и т.19.2.1.3;
19.2.2.2. заверено копие на актуална регистрация на участника.
В случай, че участник доказва съответствието си с критерия за подбор "Икономическо и финансово състояние", чрез възможностите на трето лице - акционер и/или съдружник, включително на участниците в обединението, се представят:
- документите по т.19.2.2.1 и т.19.2.2.2. от третото лице;
- доказателства, че участникът ще има на разположение възможностите на трето лице. Като доказателства ще бъдат приети всякакви договори и други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи: са с обвързваща сила; изпълнението им ще даде възможност на участника да използва финансовите възможности на третото лице при изпълнение на концесионния договор; са относими към конкретния критерий, за доказване съответствието с който се прилагат.
19.3. Технически възможности и/или професионална квалификация:
19.3.1. Изисквания:
19.3.1.1. изпълнението на договори с предмет извършването на дейности и/или услуги по критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност" и/или
19.3.1.2.представяне на техническите и други лица, включително на тези, които ще отговарят за изпълнение на концесионния договор.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице на критерия "Технически възможности и/или професионална квалификация" следва да отговаря най-малко един от участниците в обединението.
19.3.2. Изискуеми документи:
19.3.2.1. декларация, съдържаща списъци на изпълнени и/или изпълнявани за последните 5 календарни години договори с предмет, извършването на дейности и/или услуги по критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност"; декларацията съдържа и основните елементи на договорите: вид и обем на осъществяваните дейностите и/или услуги, дата на подписване, възложител, стойност, лицензни разрешителни, писма за потвърждение или други документи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
19.3.2.2. списък на ръководните служители, техническите и други лица с данни за техния опит и професионална квалификация, включително на тези, които ще отговарят за качеството на изпълнение на концесионния договор.
В случай, че участник доказва съответствието си с критерия за подбор "Технически възможности и/или професионална квалификация", чрез възможностите на трето лице - акционер и/или съдружник, включително на участниците в обединението, се представят:
- документите по т. 19.3.2.1 и т.19.3.2.2. от третото лице;
- доказателства, че участникът ще има на разположение възможностите на третото лице. Като доказателства ще бъдат приети всякакви договори и други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи: са с обвързваща сила; изпълнението им ще даде възможност на участника да използва техническите и/или професионалните възможности на третото лице при изпълнение на концесионния договор; са относими към конкретния критерий, за доказване съответствието с който се прилагат.
20. Определя цена на конкурсните книжа в размер на 500 лв без включен ДДС.
21. Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в случаите, предвидени в Закона за концесиите.
22. Възлага на Кмета на Община Габрово в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да одобри обявление за провеждане на процедурата, документация за участие в открита процедура и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и за вписване в Националния концесионен регистър.
23. След провеждане на процедурата Кметът на Община Габрово да
представи пред Общински съвет - Габрово проект за решение за определяне на концесионер придружен с протокола на комисията по провеждане на откритата процедура в срок, определен със заповедта за назначаване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение - обосновка на концесията
2.Приложение - анализи – технически, финансово -икономически, екологичен и правен;
3. Приложение - документация за участие, обявление и проектодоговор
4. Приложение - справка за отразяване становища от съгласуване по чл. 16 от ППЗК

РЕШЕНИЕ № 179
21.07.2011 г.

Прекратяване на договор за възлагане управлението на “Радио Габрово” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Прекратява Договора за възлагане на управлението на “Радио Габрово” ЕООД на Маргарита Стоянова Николова по право, считано от 19.07.2011 г.
2. Не освобождава от отговорност Маргарита Стоянова Николова до заличаване на дружеството от Търговския регистър.

Приложение: Копие от решение № 200/01.07.2011 г. по гр.д. 69/2011 г. по описа на Габровски окръжен съд.

РЕШЕНИЕ № 180
21.07.2011 г.

Доклад за резултатите от междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Габрово 2005-2013

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, във връзка чл. 33, ал. 1 от Закона за регионално развитие, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява Доклад за резултатите от междинна оценка на Общинския план за развитие на община Габрово 2005 – 2013 г.


Приложение: Доклад за резултатите от междинна оценка на Общинския план за
развитие на община Габрово 2005 – 2013 г.

РЕШЕНИЕ № 181
21.07.2011 г.

Изменение на Решение №61 от 07.04.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Габрово, във връзка с Решение № 61 от 07.04.2011 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

Изменя своето решение както следва:
Било: съгласно Решение № 61 от 07.04.2011 г.:
„Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг в размер на 912 573,57 лв. (деветстотин и дванадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и петдесет и седем стотинки), представляващо 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/007 от 16.07.2010 г. с продължителност 24 месеца.”

Става:
„Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг в размер на 748 014,80 лв. (седемстотин четиридесет и осем хиляди и четиринадесет лева и осемдесет стотинки), представляващо 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/007 от 16.07.2010 г. с продължителност 24 месеца.

Приложения: 1. Запис на заповед, съгласно одобрения проект;
2. Копие от Решение № 61 от 07.04.2011 г. на Общински съвет Габрово;


РЕШЕНИЕ № 182
21.07.2011 г.

Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти по кадастралната карта на гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се промени начинът на трайно ползване на следните имоти:
- 14218.501.762 и 14218.33.512 по кадастралната карта на гр.Габрово от „пасище” в „ливада”.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Извадка от кадастралната карта

РЕШЕНИЕ № 183
21.07.2011 г.

Промяна на начина на трайно ползване на общински поземлени имоти, находящи се в землище Поповци

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се промени начинът на трайно ползване на следните имоти: - №047012, №047047, №068001 и №102022 от землище Поповци от „ливада” в„гробище”. - №075071 и №075072 от местността „Кръста”, землище Поповци от „пасище, мера” в „гробище”
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: скици

РЕШЕНИЕ № 184
21.07.2011 г.

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.586 по КК на гр. Габрово, ул.”Дунав”/


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 3 и чл. 65, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда /Г+4/, върху имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1238 от 15.01.2009 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.509.586 по одобрената кадастралната карта на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ХІІ – жил.строителство от кв. 214 по действащия ПРЗ на гр.Габрово - ІІІ етап, І част, с площ от 851 /осемстотин петдесет и един/ кв.м., незастроен, при граници: ПИ 14218.509.236; ПИ 14218.509.581; ПИ 14218.509.233; ПИ 14218.509.215, находящ се на ул.”Дунав”, със застроена площ на предвидения по действащия ПРЗ на гр. Габрово обект 560 кв.м. и разгъната застроена площ от 2800 кв.м. Отклонение в РЗП /без сутерена/ се допуска, но не повече от 10%. Допуска се изграждане и на сутерен, като застроената квадратура на сутерена не е включена в РЗП и при проектиране на такъв квадратурата му, както и тази над 2800 кв.м. следва да се включи допълнително и се доплати след одобряване на проекта по цената достигната на търга.
Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.
Начална тръжна цена - 333 616.50 лв. /триста тридесет и три хиляди шестстотин и шестнадесет лева и петдесет стотинки/.
Приобретателят дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на приобретателя.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1238/15.01.2009 г.; Скици.

РЕШЕНИЕ № 185
21.07.2011 г.

Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с. Кметовци, общ.Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 083007 /осемдесет и три хиляди и седем/, находящ се в м.”Садината”, землище на с. Кметовци, ЕКАТТЕ 37352 /тридесет и седем хиляди триста петдесет и две/, общ. Габрово, незастроен, с площ 11.965 дка /единадесет декара деветстотин шестдесет и пет кв.м./, категория на земята при неполивни условия - шеста, начин на трайно ползване - изоставена нива, при граници: имот № 083006-изоставена нива; имот № 000192 - път ІV кл.; имот № 083002 - изоставена нива; имот № 000022 - дере, овраг, яма; имот № 000946- дере, овраг, яма, актуван с АОС № 410/28.11.2006 г., при начална тръжна цена 42 117.00 /четиридесет и две хиляди сто и седемнадесет/ лева.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 410/28.11.2006 г.;
Скица.

РЕШЕНИЕ № 186
21.07.2011 г.

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Апартамент № 6, бул. “Трети март” № 27, вх.Б, гр. Габрово/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 3 от ЗОС и чл. 28 от НУРУЖННОЖ, във връзка с чл. 49, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ::

1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1527/14.03.2011 г., представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 14218.550.287.1.51 по кадастралната карта на гр. Габрово, със застроена площ 59.77 кв.м., при граници: На същия етаж: 14218.550.287.1.52; Под обекта: 14218.550.287.1.122; Над обекта: 14218.550.287.1.59, 14218.550.287.1.9., представляващ Апартамент № 6 намиращ се на първия етаж в сграда № 1, бул. Трети март № 27, заедно с 1.243 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ І - комплексно жил. застрояване от кв. 23 по плана на гр.Габрово - 74 част, представляващ ПИ 14218.550.287 по КК на гр., при начална тръжна цена 18 500 /осемнадесет хиляди петстотин/ лева без ДДС, в т.ч. 4 014 лв. за право на строеж и 14 486 лв. за сграда.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

Приложение: Схема и АОС № 1527/14.03.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 187
21.07.2011 г.

Отмяна на Решение № 135/16.06.2011 г. на Общински съвет Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Отменя свое Решение № 135/16.06.2011 г., за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, разположен на първия етаж в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане” № 3, за банково обслужване на Община Габрово и второстепенните й разпоредители, поради отпадане на необходимостта от неговото изпълнение.

РЕШЕНИЕ № 188
21.07.2011 г.

Подновяване срока на договора за възлагане управлението на “Диагностично-консултативен център І Габрово” ЕООД – Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения на министъра на здравеопазването, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 14 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Подновява за нов тригодишен срок договора за възлагане управлението на “Диагностично-консултативен център І Габрово” ЕООД – Габрово с д-р Нели Атанасова Ноева – Метева, със следната бизнес-задача за целия срок на договора:
а/ Повишаване качеството на медицинските услуги предоставяни от Дружеството;
б/ Да инвестира в апаратура не по-малко от 100000 /сто хиляди/ лева годишно, с цел увеличаване конкурентноспособността на Дружеството;
в/ Да инвестира в повишаване квалификацията на персонала не по-малко от 2000 /две хиляди/ лева годишно.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово да подпише анекс /допълнително споразумение/ с настоящия управител в изпълнение на т.1 от настоящото решение.
3. Задължава д-р Нели Атанасова Ноева – Метева да разработи и внесе за одобрение в Общински съвет – Габрово бизнес програма за развитието и дейността на “Диагностично-консултативен център І Габрово” ЕООД – Габрово в съответствие със бизнес-задачата по т.1 от настоящото решение най-късно до 31.08.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 189
21.07.2011 г.

Определяне продажни цени на общински жилища за продажба на наемателите в тях

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение № 107 от 05.05.2011 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

Определя пазарна цена на общинското жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Морава” № 6, ет. 6 ап. 17, за продажба на Стела Валентинова Тотева, съгласно Приложение № 1, в размер на 18 100 лева, в т. ч. за апартамента 15 700 лева и за правото на строеж 2 400 лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
2. Заплащането на жилището да се извършва при подписване на договора за продажба и не по-късно от шест месеца от настоящото решение.
Средствата да се разходват единствено за ремонт на общинския жилищен фонд.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

Приложение Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които
отговарят на условията на чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ

РЕШЕНИЕ № 190
21.07.2011 г.

Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Габрово за второ тримесечие на 2011 г, съгласно приложена справка

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинския съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява направените разходи за командировки на Кмета на Община Габрово за второ тримесечие на 2011 г.в размер на .120,00 /Сто двадесет/ лева.

Приложение: Справка

РЕШЕНИЕ № 191
21.07.2011 г.

Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за второ тримесечие на 2011 г. съгласно приложена справка

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинския съвет Габрово РЕШИ:
Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за второ тримесечие на 2011 г.в размер на 370,00 /триста седемдесет/ лева , съгласно приложена справка.

Приложение: Справка